Kursplan för

Maskininlärning för energiingenjörer
Machine Learning for Energy Engineers

MVKP30, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2024-04-09
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Hållbar energiteknik Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: E4-em, M5, MHET2, W5-et
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Digitala system finns i alla aspekter av våra liv. Digitala verktyg kommer att spela en avgörande roll för att skapa resurseffektiva energisystem och leda till en effektivare energi- och klimatomställning. Digitala tekniker och metoder som maskininlärning och regression av data kan idag användas för att prognostisera framtida energibehov hos såväl kund som hos energiproducent. Att prognostisera framtida energibehov ligger till grund för att kunna lösa flexibilitetsfrågor på elmarknaden och på så sätt utnyttja de flyktiga energikällorna sol och vind på bästa möjliga vis. De digitala systemen och smarta lösningar producerar en stor datamängd för varje energiprocess där data samlas in. I denna kurs studeras därför hur dessa insamlade data kan användas för att skapa ett mer hållbart energisystem. Kursen ger kunskaper om maskininlärning och neurala nätverk med fokus på energiteknik samt att utvärdera deras fördelar och nackdelar i applikationer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av större projekt som ska lösas i grupp. Kursen behandlar även

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U, G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och baserat på arbete i grupp. Tre laborationer och tre projektuppgifter är grunden för hela kursen och inkluderar datorarbete och rapport. Laborationsuppgifterna genomförs individuellt. De obligatoriska projektuppgifterna genomförs i grupp och redovisas både skriftligt i form av rapport och muntligt vid ett seminarium, där alla gruppmedlemmar ska deltaga aktivt. Projektuppgifterna bygger direkt på laborationsuppgifterna, varför laborationerna genomförs innan ny projektuppgift kan påbörjas. För godkänt betyg på kursen måste alla dessa moment vara godkända. Den efterföljande, frivilliga, skriftliga tentamen möjliggör betygen 4 eller 5. Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0122. Benämning: Maskininlärning för energiingenjörer.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: UG - (U, G).

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EDAA65 Programmering, FMSF55 Matematisk statistik, allmän kurs, MMVF01 Termodynamik och strömningslära eller MMVN10 Strömningslära.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Per Tunestål, per.tunestal@energy.lth.se
Kursansvarig: Rixin Yu, rixin.yu@energy.lth.se
Examinator: Per Tunestål, per.tunestal@energy.lth.se
Hemsida: https://www.energy.lth.se/utbildning/

Övrig information

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, datorövningar, gästföreläsningar samt studiebesök.