Kursplan för

Fjärrvärme och fjärrkyla
District Heating and Cooling

MVKP01, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2024-04-09
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: F4, F4-es, I4, M4-en, MHET2, W4-et, W4-es
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens mål är att introducera och fördjupa kunskapen inom fjärrvärme och fjärrkyla och dess mångfacetterade utmaningar. Målet är att förse studenterna med insikt i hur det är att arbeta inom olika roller i ett fjärrvärme- och fjärrkylabolag. Studenterna kommer att få prova dessa roller och samtidigt utföra några övningar för att lära sig olika: perspektiv, kunskaper och bli bekanta med hur det är att arbeta som ingenjör i energibranschen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Det som främst som karaktäriserar fjärrvärmen och fjärrkylan: ’economy-of-scope’, stordriftsfördelar, flexibilitet, Miljöpåverkan och Kundrelationer

Tillförsel och distribution: säkerhet och avbrott, temperatur, tryck, undercentraler (värmeväxlare, pumpar, mätare, skillnaden mellan uppvärmning och tappvarmvatten, styrventiler, sensorer, styrcentral) fjärrvärmerör (konstruktion, komponenter, rörplacering, svetsning, isolering, olika typer, funktion), dimensionering, flöde, läckor och vanliga komponenter.

Produktion: Vanliga bränsleslag, spillvärme, kraftvärme, ”produktionsportfölj”, kopplingar till externa nät, överföring, värmebehov, nättäthet, ackumulatorer, organisation.

Användning: Värmelaster för bostäder, intern värmedistribution, radiatorer/element, ”VVC” varmvattencirkulation, komfort, inomhustemperatur, golvvärme, varmvattenanvändning, värmedrivna vitvaror, temperaturer.

Den historiska utvecklingen av fjärrvärme och fjärrkyla i Sverige och framtida rön, så som, lägre temperaturer, framtida fjärrvärme och fjärrkylagenerationer, billigare distribution, längre överföring, koppling till högre elektricitetsanvändning i samhället, elektrifierad transportsektor, klimatförändringar (både i förändringar i värmebehov, så som miljöaspekter), bränslepriser, koldioxidinfångning, avfallshantering, kärnkraft, värmeflexibilitet och lagring, digitalisering.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Studenterna kommer att utvärderas på tre uppdrag: -Tre kunskapstest, ”duggor”, flervalsfrågor som testar kunskap kopplad till fjärrvärme och fjärrkyla. -Tre rapporter som ska författas i grupp och inlämnade med färdigställda lösningar på problem kopplat till fjärrvärme och fjärrkyla. -Tre seminarier med obligatorisk närvaro. En frivillig tentamen för överbetyg.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0119. Benämning: Fjärrvärme och fjärrkyla - tentamen.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och baserat på arbete i grupp. För betyget 3 erfordras att kursens samtliga obligatoriska övningsuppgifter (i grupp), seminarier och duggor har genomförts (enskilt) med godkänt betyg på utförandet. För högre betyg tillkommer individuell skriftlig tentamen. Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MVKN40 MVKN10

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Axel Johansson, axel.johansson@energy.lth.se
Examinator: Marcus Thern, marcus.thern@energy.lth.se
Hemsida: https://www.energy.lth.se/utbildning/

Övrig information

Deltagande på upprop/introduktionsföreläsning är obligatoriskt för att säkerställa att alla studenter kommer med i kursens gruppindelning.