Kursplan för

Turbulent förbränning
Turbulent Combustion

MVKN85, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Valfri för: F5, M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten god förståelse för den turbulenta förbränning som sker i typiska brännkammare; att ge studenten grundläggande kännedom om strukturen i reaktionszonen i turbulenta flammor och hur turbulens och reaktioner interagerar; att ge studenten förmågan att analysera och modellera förbränningsförlopp i industriella tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen börjar med att gå igenom grundläggande begrepp och ge kunskap i bl.a. termokemi, kemisk kinetik, transportprocesser och ekvationer för reagerande strömning och turbulens. Därefter studeras först laminära förblandade och icke-förblandade flammor, detta följs av teori av turbulenta flammor och modellering av turbulent förbränning, och olika modeller som finns samt hur turbulens och förbränning påverkar varandra. Kursens sista moment handlar om tillämpning av turbulent förbränningsteori och modellering på de typiska turbulenta förbränningsprocesser som återfinns i t.ex. gasturbiner, kolvmotorer och pannor.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker både enskilt och baserat på arbete i grupp. De obligatoriska inlämningsuppgifterna och laborationerna redovisas skriftligt i grupp. Projektuppgift redovisas både skriftligt i form av en rapport och muntligt vid ett seminarium, där alla gruppmedlemmar skall deltaga aktivt. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. För att få godkänt på denna kurs måste alla obligatoriska moment dvs. hemuppgifter, laboratorioner samt en skriftlig tentamen vara godkända. Betyg sätts baserat på skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MMVF01 Termodynamik och strömningslära, MVK140/MVKN90 Turbulens - teori och modellering.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Xue-Song Bai, Xue-Song.Bai@energy.lth.se
Examinator: Professor Xue-Song Bai, Xue-Song.Bai@energy.lth.se
Hemsida: https://www.energy.lth.se/utbildning/
Övrig information: Kursen baseras på föreläsningar, övningar, projekt och hemuppgifter.