Kursplan för

Projekt - energiteknik
Project - Energy Technology

MVKN80, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2024-04-09
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: M5
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge eleverna kunskap om att formulera, genomföra och rapportera ett projekt inom energitekniken. Eleverna skall få färdighet i att tillämpa kunskap från tidigare kurser inom energitekniken på ett energitekniskt problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

En praktisk/experimentell eller teoretisk/numerisk/analytisk studie inom ett område studenten önskar fördjupa sina kunskaper inom. Kursen kan vara en förstudie till ett examensarbete eller en fördjupning inom ett valt område relaterat till en reguljär kurs eller examensarbete.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig projektrapport. Muntlig redovisning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0117. Benämning: Projekt - energiteknik.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5).

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Magnus Genrup, magnus.genrup@energy.lth.se
Kursansvarig: Martin Andersson, martin.andersson@energy.lth.se
Examinator: Magnus Genrup, magnus.genrup@energy.lth.se
Examinator: Martin Andersson, martin.andersson@energy.lth.se
Hemsida: https://www.energy.lth.se/utbildning/

Övrig information

Kursen bedrivs i form av projekt med konsultationer och handledning.