Kursplan för

Turbomaskiner
Turbomachinery

MVKN61, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Hållbar energiteknik.
Alternativobligatorisk för: MHET1
Valfri för: M4-en, W4-et
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Turbomaskiner har en central roll i kraftproduktionen. Kursen syftar till att ge förståelse för turbomaskinens principer och designmetoder. Dessutom kommer termo-vätskeinteraktionen mellan turbomaskinens delar och arbetsmediet att analyseras i detalj. De enkla och effektiva designmetoderna lärs ut och en översikt över de mer avancerade teknikerna ges.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Undersökningen utförs individuellt. Det finns några obligatoriska uppgifter och en skriftlig tentamen. För att klara kursen måste studenten klara alla obligatoriska uppgifter och den skriftliga tentamen. Betyg fördelas baserat på den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MVK026

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Narmin Hushmandi , narmin.hushmandi@energy.lth.se
Examinator: Magnus Genrup, magnus.genrup@energy.lth.se
Kursadministratör: Isabelle Frej, isabelle.frej@energy.lth.se
Hemsida: https://www.energy.lth.se/utbildning/
Övrig information: Kursen innehåller föreläsningar och övningar.