Kursplan för

Energimarknader
Energy Markets

MVKN36, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: I3
Valfri för: E4-em, F4, M4-en, W4-es, W4-et
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om energimarknaders struktur, regler och funktion - för el, värme, gas, och bränsle - i relation till efterfrågans utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

 

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker både inviduellt och baserat på arbete i grupp. Kursen består av följande obligatoriska moment: * 3 duggor (individuella) * 4 seminarium (förberedelseuppgifter samt aktivt deltagande i gruppdiskussioner/presentation) * 2 övningar (muntlig och skriftlig redovisning i grupp) Godkända övningsmoment ger betyget tre. För högre betyg erfordras en individuell skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Minst 90 hp. Kurs i hållbar utveckling, t ex MVKF01 Energi och miljö i hållbar utveckling eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MVKN35

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Martin Andersson, martin.andersson@energy.lth.se
Examinator: Martin Andersson, martin.andersson@energy.lth.se
Kursansvarig: Thommie Nilsson, thommie.nilsson@energy.lth.se
Hemsida: https://www.energy.lth.se/utbildning/
Övrig information: Kursen är baserad på föreläsningar, litteraturseminarier, rapportstudier och -analyser i grupp, övningar samt test på den obligatoriska kurslitteraturen och föreläsningarna med efterföljande genomgång och rättning. Deltagande på upprop/introduktionsföreläsning är obligatoriskt för att säkerställa att alla studenter kommer med i kursens gruppindelning.