Kursplan för

Avancerad energihushållning
Advanced Efficient Energy Systems

MVKN30, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2024-04-09
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: E5-em, F5, I5, M5-en, W5-es
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att inom ett för varje läsår valt tema ge fördjupade kunskaper och tillämpningsfärdigheter dokumenterade genom ett självständigt genomfört projektarbete inom temat.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar kunskaper rörande problemställningar inom det valda kurstemat, specifik kunskapsinhämtning inom temat samt tekniker för skriftlig och muntlig resultatpresentation, försvar av egen rapport samt kritik av annans projektarbete.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Den obligatoriska uppsatsen redovisas skriftligt och diskuteras i seminarier där alla kursdeltagare förväntas delta aktivt men där en av studenterna tilldelats formell roll som opponent. I ett av lärar- och elevrepresentanter sammansatt betygskollegium avges förslag till betyg på framlagd uppsats, uppsatsens presentation/försvar samt genomförd opposition tre betyg i intervallet 2 (0,5) 6 vilka fastställs av examinator.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0111. Benämning: Avancerad energihushållning.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5).

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Kerstin Sernhed, kerstin.sernhed@energy.lth.se
Kursansvarig: Per Tunestål, per.tunestal@energy.lth.se
Kursansvarig: Öivind Andersson, oivind.andersson@energy.lth.se
Examinator: Kerstin Sernhed, kerstin.sernhed@energy.lth.se
Hemsida: https://www.energy.lth.se/utbildning/

Övrig information

Kursen är baserad på föreläsningar, övningar i informationssökning, rapportstudier och –analyser, uppsatsskrivning i grupp (under handledning), oppositionsteknik och uppsatsseminarier. Deltagande på upprop/introduktionsföreläsning är obligatoriskt för att säkerställa att alla studenter kommer med i kursens gruppindelning.