Kursplan för

Energianvändning
Energy Utilization

MVKN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4, F4, F4-es, I4, M4-en, W4-es
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen handlar om energianvändning i viktiga samhällssektorer: industrisektorn, bostads- och service sektorn och transportsektorn.

Kursens syfte är att ge kunskaper om energianvändningen i ovan listade samhällssektorer, dess omfattning, struktur, utveckling och påverkansfaktorer samt kunskaper och tillämpningsfärdigheter rörande metoder och instrument för energianvändningsanalyser.

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker både inviduellt och baserat på arbete i grupp. Kursen består av följande obligatoriska moment: * 3 duggor på utvald kurslitteratur (individuell examination) * 3 seminarium (förberedelseuppgifter samt aktivt deltagande i gruppdiskussioner/presentation) * 3 övningar (muntlig redovisning och skriftlig rapport där en övning examinieras individuellt och de andra två i grupp med 3-4 studenter) Godkända övningsmoment ger betyget tre. För högre betyg erfordras en individuell skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MVK061

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Kerstin Sernhed, kerstin.sernhed@energy.lth.se
Examinator: Universitetslektor Kerstin Sernhed, kerstin.sernhed@energy.lth.se
Kursansvarig: Alexandra Calvén, alexandra.calven@energy.lth.se
Hemsida: https://www.energy.lth.se/utbildning/
Övrig information: Kursen är baserad på föreläsningar, rapportskrivning i grupp, industriellt studiebesök i grupp, ett energipolitiskt rollspel samt test på den obligatoriska kurslitteraturen med efterföljande genomgång och rättning. Deltagande på upprop/introduktionsföreläsning är obligatoriskt för att säkerställa att alla studenter kommer med i kursens gruppindelning.