Kursplan för

Energiförsörjning
Energy Supply Systems

MVKN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: W3
Valfri för: F4, I4, M4-en, W4-es
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Energiförsöjning kan indelas i tillförsel, omvandling och distribution av energi. Energitillförsel består i huvudsak av fosila bränslen, kärnbränsle, förnybara källor samt värme och kyla från mark eller luft. Fokus i kursen ligger på energitillförsel men aven omvandling och distribution berörs.

Kursens syfte är att ge kunskaper om energiförsörjningens tekniska uppbyggnad, ekonomiska förutsättningar och dess miljökonsekvenser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Kursen omfattar kunskaper rörande energiförsörjningssystemens uppbyggnad, funktion, utveckling, organisation och drift. Analyser av miljömässiga, finansiella m fl aspekter på dessa system ingår med särskilt fokus på system på lokal och regional nivå. Systemuppbyggnad, kapacitetsanpassning, systemsäkerhet och miljöeffekter är andra analysdimensioner liksom aspekter på energiomvandlingsteknikernas utveckling och framtida utvecklingsförhållanden.

Kursen behandlar

Fokus ligger på svensk energiförsöjning men internationella jämförelser ges

Kuresen innehåller

 

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och baserat på arbete i grupp. De obligatoriska momenten redovisas muntligt och skriftligt i grupp, liksom erfarenheterna från det obligatoriska industriella studiebesöket. Redovisningarna sker i seminarier där alla kursdeltagare förväntas deltaga aktivt. Deltagande i en obligatorisk energiförsörjningsövning ingår, liksom tre obligatoriska test på kurslitteraturen och föreläsningarna. Godkända duggor, seminarier och övningar ger betyget tre. För högre betyg erfordras skriftlig tentamen. Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MMVF01 Termodynamik och strömningslära eller FAFA35 Termodynamik och atomfysik el. motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MVK071

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Jens Klingmann, jens.klingmann@energy.lth.se
Kursansvarig: Jens Klingmann, jens.klingmann@energy.lth.se
Kursansvarig: Marcus Lundgren, marcus.lundgren@energy.lth.se
Hemsida: https://www.energy.lth.se/utbildning/
Övrig information: Kursen är baserad på föreläsningar, rapportstudier och -analyser, ett industriellt studiebesök i grupp, energiförsörjningsövningar samt test på den obligatoriska kurslitteraturen med efterföljande genomgång och rättning. Deltagande på upprop/introduktionsföreläsning är obligatoriskt för att säkerställa att alla studenter kommer med i kursens gruppindelning.