Kursplan för

Turbomaskinernas teori
Theory of Turbo Machinery

MVKF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-en
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Turbomaskiner har en central roll i kraftverksteknik. Kursen syftar till att ge en förståelse av olika turbomaskiner avseende deras funktion, uppbyggnad och reglering. Vidare skall kursen ge förståelse för de termodynamiska och strömningstekniska förloppen som sker i interaktionen mellan arbetsmediet och maskinerna. Kursen skall ge förståelse av enklare designmetoder och kännedom om mer avancerade.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Grundläggande turboteori för såväl kompressibla som inkompressibla arbetsmedier.

Förluster och verkningsgrader.

Metoder för design av maskiner.

Industriella applikationer, speciellt gasturbiner.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker både individuellt och i grupp. För att erhålla rätten att deltaga i skriftlig tentamen måste alla obligatoriska moment, d v s inlämningsuppgifter och laboration, vara godkända.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MVK026

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jens Klingmann, Jens.Klingmann@energy.lth.se
Hemsida: http://www.energy.lth.se
Övrig information: Kursen innehåller föreläsningar och övningar.