Kursplan för

Industriellt inköp
Industrial Purchasing

MTTN75, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Logistik och styrning av försörjningskedjor Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: MLOG1
Valfri för: E5, I4-ai, I5-pr, I4-lf, M4-lp, M5-prr, MD5, MPRR2, Pi5
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall ge en övergripande bild av problematiken inom inköpsområdet; introducera ett antal viktiga teorier, begrepp och metoder inom området; identifiera, beskriva och analysera olika delar av inköpsfunktionen inom ett företag och relationen till leverantörer; samt stimulera kursdeltagarna till kritiskt tänkande samt förhoppningsvis skapa ett bestående intresse för inköpsfrågor.

Kursen skall ge tillräckligt goda kunskaper om inköp för att studenter skall förstå dess betydelse i ett företag och för att de på ett övergripande sätt skall kunna behandla inköpsfrågor. Fördjupande kunskaper skall ges i metoder och modeller för att stödja såväl strategiskt, taktiskt som operativt inköpsarbete. Detta innebär såväl analys som planering av inköpsarbete samt ett antal tekniker. I samband med detta skall studenternas färdigheter i ett antal inköpsorienterade aktiviteter övas. Slutligen skall kursen ge en överblick över klassisk och modern inköpsteori.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Inköpsroll i företaget och förädlingskedjan; Beslutsprocesser i industriella inköp; Inköpsprocessen i företag; Inköpsstrategi; Portföljmodeller för utveckling av inköpsstrategier; Köpa eller tillverka själv (outsourcing); Behovsdefinition; Leverantörsmarknadsanalys; RFI & RFP; Leverantörsutvärdering; Förhandlingsteknik; Avtalsrätt och inköpsjuridik; Leverantörsrelationer; Inköpsorganisation; Uppföljning och mätning av inköpsfunktionen; Inköp av tjänster; Offentlig upphandling

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen, godkända praktikfall och godkända inlämningsuppgifter. Skriftliga redovisningar samt muntliga presentationer och oppositioner. Praktikfallen genomförs enbart i samband med kursen, d.v.s en gång per år. Praktikfall och övningsuppgifter skall vara godkända. Deltagande vid redovisning av övningsuppgifter samt på förhandlingsspel. Obligatorisk närvaro kan förekomma på vissa moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0117. Benämning: Industriellt inköp.
Antal högskolepoäng: 4.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Modulen omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar.
Kod: 0217. Benämning: Praktikfall.
Antal högskolepoäng: 3.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Skriftliga redovisningar samt muntliga presentationer och oppositioner. Praktikfallen genomförs enbart i samband med kursen, d.v.s. en gång per år. Övriga övningsuppgifter skall vara godkända. Modulen omfattar: Praktikfall 1 innebär att i grupp skriva en rapport om ett verkligt företags inköpsarbete. Praktikfallet skall redovisas muntligt vid seminarium. Praktikfall 1 genomförs enbart i samband med kursen, dvs en gång per år. Ytterligare övningsuppgifter finns som skall vara godkända (kod 0304)
Kod: 0317. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 0.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkänd inlämningsuppgift

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MIO022/MIOF20/MIOF21 Företagsorganisation samt MIO040/MIOF25 Industriell ekonomi, FK.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Louise Bildsten, louise.bildsten@tlog.lth.se
Examinator: Louise Bildsten, louise.bildsten@tlog.lth.se
Hemsida: www.liveatlund.lu.se eller http://canvas.education.lu.se
Övrig information: Deltagande vid första undervisningstillfället är obligatoriskt. Uteblivande från detta tillfälle kan medföra uteslutning från kursen.