Kursplan för

Humanitär logistik - logistik i utvecklingsländer och vid katastrofer
Humanitarian Logistics - disaster relief and logistics in developing countries

MTTN45, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2020-04-03

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MKAT2
Alternativobligatorisk för: MLOG2
Valfri för: I4, M4, RH5
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ger studenterna grundläggande och avancerade kunskaper i humanitär logistik och design, management och mätning av humanitära försörjningskedjor. Kursen ska ge en översikt av det speciella området humanitär logistik, och även tillhandahålla en mängd viktiga tillgängliga begrepp, modeller och verktyg. Kursen kommer att ge en förståelse för den viktiga roll som logistik och styrning av försörjningskedjor spelar i humanitära sammanhang. Den kommer också att överföra kunskaper och färdigheter för att metodiskt analysera behov, och därför designa, styra och mäta försörjningskedjan.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Detta betyder att studenterna kommer att ha

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Det humanitära sammanhanget: aktörer, aktiviteter och resurser i samband med katastrofhjälp samt logistik; utformning, styrning och mätning av försörjningskedjor; sourcing och anskaffande; outsourcing och samarbete med försörjare av logistisk service, koordineringsbehov och -medel; infrastruktur, transport och lagerhållning; trender i logistik/SCM strategier och strukturer.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Slutbetyget är en sammanvägning av betyg på case och individuell inlämningsuppgift. Obligatorisk närvaro kan förekomma i vissa moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Individuell inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd individuell inlämningsuppgift. Delmomentet omfattar: Studenterna skriver en individuell rapport där de reflekterar kring olika viktiga aspekter av humanitärlogistik.
Kod: 0220. Benämning: Casestudier.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända casestudier. Delmomentet omfattar: Studenterna arbetar med case i grupper för att analysera och lösa dessa samt skriva och muntligt presentera och diskutera resultaten.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Joakim Kembro, joakim.kembro@tlog.lth.se
Kursansvarig: Lina Nord, Lina.Nord@tlog.lth.se
Hemsida: http://www.tlog.lth.se
Övrig information: Deltagande vid första undervisningstillfället är obligatoriskt. Uteblivande från detta tillfälle kan medföra uteslutning från kursen.