Kursplan för

Industriella produktionssystem
Production Systems

MMTA05, 6.0 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2024-04-09
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: I3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en övergripande förståelse för de aktiviteter och processer som ingår vid industriell framtagning av produkter, samt uppbyggnaden av ett tillverkningssystem. Kursen ska även ge en djupare förståelse för de mest centrala tillverkningsmetoderna, materialets betydelse i en tillverkningsprocess och hur man kan påverka produktens kvalitet och produktionssystemets prestanda.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen belyser översiktligt hela området produktframtagning, med en fördjupning inom produktionsfasen. Kursen fokuserar på de grupper av industriella tillverkningsmetoder som används för att ge ett material önskade former och egenskaper. För varje metodgrupp behandlas förutsättningar, utrustning, verktyg, karaktäristik och resultat. De metodgrupper som behandlas är plastisk formning, gjutning, skärande bearbetning, sammanfogning, pulverbaserade, polymerbaserade och laserbaserade metoder.

Kursen behandlar även produktionssystemsuppbyggnad och produktionsutvecklingsfrågor. Eftersom materialet har stor betydelse för resultatet av förädlingsprocess inleds kursen med grundläggande materialteknik. Vidare belyses hur hållbarheten vid produktion kan påverkas via både medvetna val av metod och material.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Löpande examination av tre moment ger maximalt 8 examinationspoäng vilket tillsammans med en skriftlig tentamen om max 52 poäng ger slutbetyget. Även en obligatorisk laboration krävs för att bli godkänd.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0109. Benämning: Industriella produktionssystem.
Antal högskolepoäng: 6.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5).

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMT012

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Mats Andersson, mats.andersson@iprod.lth.se
Hemsida: https://www.iprod.lth.se