Kursplan för

Material- och metodval
Material and Process Selection

MMT015, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-prr, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att förmedla en tillämpad metodik för material- och metodval. Efter kursen skall studenten kunna göra ett optimalt materialval utifrån produktens funktion och uppsatta mål med hjälp av programvaran CES EduPack.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Material- och metodval är i sitt sammanhang multidisciplinär, vilket innebär att kunskaper från hållfasthetslära, materialteknik och tillverkningsmetoder krävs för att kunna utföra ett optimalt val. Kursen syftar till att förmedla tillämpad kunskap avseende metodik och grunder för avancerade val av material och tillverkningsmetod, dels genom teorier men också praktiskt genom användning av programvaran CES EduPack. Programvaran innehåller omfattande databaser med parametrar och egenskaper som är viktiga vid ett optimerat material- och metodval. Parametrar och egenskaper som kan styra en produkts avgörande materialval kan exempelvis vara mekaniska laster, kemisk miljö, temperatur, etc. Materialvalet samt produktens design styr i sin tur vilka möjliga tillverkningsmetoder som kan användas. Kursinnehållet är i korthet:

 

Kursens genomförande bygger på ett antal föreläsningstillfällen, där grunderna för material- och metodval behandlas, samt självständigt arbete med inlämningsuppgifter och projektarbeten. För ökad förståelse kompletteras föreläsningarna med seminarieövningar där några typexempel behandlas.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Löpande examination under kursens gång med obligatoriska inlämningsuppgifter, CES-färdighetsprov och projektarbeten. Frivillig tentamen avslutar kursen. Det kommer att ges tillfälle, att i direkt anslutning till CES-färdighetsprovet, göra om detta ifall resultatet är underkänt.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MMT012 Tillverkningsmetoder, FHL013 Hållfasthetslära, allmän kurs och FKM015 Konstruktionsmaterial, allmän kurs.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lanny Kirkhorn, lanny.kirkhorn@iprod.lth.se
Hemsida: http://www.iprod.lth.se