Kursplan för

Kvalitetsstyrning
Quality Management

MION50, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2023-04-14

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MLOG2
Valfri för: I5-pr, I5-lf, M5-lp
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att göra rätt saker och att göra saker rätt, dvs. grunderna för effektivitet och produktivitet, är hörnpelare i all industriell verksamhet. Kunder och andra intressenter förväntar sig att få erbjudanden som motsvarar deras behov och krav. Kunderna förväntar sig också att leverantörer förverkligar erbjudandet i enlighet med avtalet. Samhället förväntar sig uthållighet i flera aspekter att reducera användning av begränsade resurser, återanvända och återvinna, men också ur ett finansiellt samhällsekonomiskt perspektiv.

Kursens syfte är att ge studenterna en förståelse för grundläggande principer och verktyg inom området kvalitetsstyrning (Quality Management). Detta innefattar koppling av kundernas behov till företagets förmåga att utveckla produkter och tjänster, förmåga att använda befintliga resurser för att producera produkter och tjänster, och att betrakta produkten ur användarens och samhällets synpunkt.


Konkreta mål är att ge studenterna:

 

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 


Studenten förväntas kunna använda etablerade facktermer och på ett tydligt sätt kommunicera problemformulering, lösning och tolkning av kvantitativa modeller. Kursen skall också ge insikt i att jämföra olika koncept och strategier, för utveckling på systemnivå.
Efter genomgången kurs ska studenten självständigt kunna tillgodogöra sig litteratur på området och ytterligare kunna förkovra sig vid behov.

Kursinnehåll

Kursens innehåll beskrivs av syfte och lärandemål ovan

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av en skriftlig tentamen samt obligatoriska inlämningsuppgifter av projektkaraktär. Inlämningsuppgifterna genomförs i mindre grupper och examineras genom skriftliga rapporter och muntliga presentationer. Inlämningsuppgifter examineras endast i samband med kursens genomförande.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Kvalitetsstyrning.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0215. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MIOA01/MIOA12/MIOA15 Industriell Ekonomi AK
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIO060, MION35

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Johan Marklund, Johan.Marklund@iml.lth.se
Lärare: Bertil Nilsson, Bertil.Nilsson@iml.lth.se
Hemsida: http://www.pm.lth.se
Övrig information: Kursen får inte ingå i examen samtidigt som kursen MION35.