Kursplan för

Kvalitetsstyrning
Quality Management

MION50, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Logistik och styrning av försörjningskedjor Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Alternativobligatorisk för: MLOG2
Valfri för: I5-pr, I5-lf, M5-lp
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att göra rätt saker och att göra saker rätt, dvs. grunderna för effektivitet och produktivitet, är hörnpelare i all industriell verksamhet. Kunder och andra intressenter förväntar sig att få erbjudanden som motsvarar deras behov och krav. Kunderna förväntar sig också att leverantörer förverkligar erbjudandet i enlighet med avtalet. Samhället förväntar sig hållbarhet ur flera aspekter inklusive reducerad användning av begränsade resurser, återanvändning och återvinning, men också hållbarhet ur ett finansiellt samhällsekonomiskt perspektiv.

Kursens syfte är att ge studenterna en förståelse för grundläggande principer och verktyg inom området kvalitetsstyrning (Quality Management). Detta innefattar koppling av kundernas behov till företagets förmåga att utveckla produkter och tjänster, förmåga att använda befintliga resurser för att producera produkter och tjänster, och att betrakta produkten ur användarens och samhällets synpunkt.


Konkreta mål är att ge studenterna:

 

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens innehåll beskrivs av syfte och lärandemål ovan.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av en skriftlig tentamen samt obligatoriska inlämningsuppgifter av projektkaraktär. Inlämningsuppgifterna genomförs i mindre grupper och examineras genom skriftliga rapporter och muntliga presentationer. Inlämningsuppgifter examineras endast i samband med kursens genomförande.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0124. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 0.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Tentamen, inlämningsuppgifter och projektuppgift
Kod: 0224. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 0.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter
Kod: 0324. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MIOA01/MIOA12/MIOA15 Industriell Ekonomi AK
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MION35

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Danja R. Sonntag, danja.sonntag@iml.lth.se
Lärare: Bertil Nilsson, Bertil.Nilsson@iml.lth.se
Hemsida: https://www.pm.lth.se

Övrig information

Kursen får inte ingå i examen samtidigt som kursen MION35.