Kursplan för

Produktionsstrategi
Operations Strategy

MION45, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2022-04-11

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MLOG1
Valfri för: E4, I4-lf, M4-lp
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med den avslutande kursen Produktionsledning är att komplettera och integrera de tidigare kurserna Industriell ekonomi, Företagsorganisation samt Material- och produktionsstyrning, som tillsammans avsåg att ge en bred kunskapsbas om problem, tekniker och metoder med tillämpningar.

Produktionsledningskursen är inriktad mot studiet av producerande system ur produktionsekonomisk synvinkel med särskild tyngdpunkt på produktionssystemets och infrastrukturens strategiska roll. Ett företags framgång bestäms i hög grad av hur produktionssystemets förmåga samverkar med den valda marknadsstrategin. Kursens syfte är således att fördjupa elevernas förståelse för produktionens roll i företag och stärka deras förmåga till relevanta analyser.

Integration mellan vara och tjänst blir alltmer utpräglat. Framtagningen av den fysiska varan utgör den ena ändpunkten och ren service den andra ändpunkten i produktintegration. Däremellan finns en kontinuerlig variation av vara/tjänst. Mellansteg i skalan utgör olika grad av kundorientering. Detta kontinuum måste vara starkt relaterat till företagets/organisationens strategi, struktur och resurser samt produktionsupplägg.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

För Produktionsstrategiavsnittet innebär detta:

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Teknologen förväntas också arbeta i grupp samt muntligen och skriftligen kunna analysera och utvärdera olika produktionsstrategiska frågeställningar och argumentera för sina lösningsförslag. Den tänkta målgruppen är företagets ledning. En av inlämningsuppgifterna skall redovisas på engelska.

Kursinnehåll

Inom kursen studeras produktionsstrategiska modeller som förklarar hur företagets produktionssystem samverkar med marknadsstrategin för att uppnå företagets mål. Dessutom studeras produktionskoncept som Lean-production och Agile Supply Chain inom kursen.

Inledningsvis ger kursen en översikt över Terry Hills produktionsstrategiska modell, som tjänar som konceptuell bas i kursen. I samband med detta fokuseras på begreppen ordervinnande och kvalificerande kriteria som ett sätt att beskriva marknadens krav på företag.

Kursen fördjupar sig därefter i val av produktionsprocesser för varuproducerande verksamhet. Inom ramen för detta studeras olika generiska produktionsprocessers egenskaper och karakteristika för att ge en förståelse för vilka begränsningar och möjligheter som olika produktionsprocesser ger ett företag i fråga om marknadsrelaterade kriterier.

Företagets infrastruktur i form av t.ex. belöningssystem, MPS-system, affärssystem diskuteras, därefter djupare utifrån ett produktionsstrategiskt perspektiv och hur dessa kan förstärka/förhindra ett företags väg mot att uppnå målen.

I den senare delen av kursen följer vi den kontinuerliga variationen av produktintegration mellan vara och tjänst. Vi speglar produktion av modulariserade produkter, plattformsprodukter fram till kundanpassat. Vi avslutar detta avsnitt med att ge en kortfattad beskrivning av tjänsteproduktion med/utan stödjande (fysiska) system. Vi tar även upp globaliseringstendenser i kundens behov att köpa funktion i.st.f. produkt med definierad prestanda.

Metoder för produktprofilering och andra analysverktyg studeras också med syfte att stärka elevernas analytiska förmåga inom området. Undervisningen i ovanstående avsnitt är baserad på föreläsningar. Kopplat till de olika avsnitten genomförs också fem olika lektionspraktikfall där kursens olika teoridelar illustreras med fall från verkliga företag. Eleverna skall här på egen hand tillämpa modellkunskaperna i kursen.

För att ytterligare förstärka elevernas förmåga till självständig analys utifrån den givna teoriramen ingår tre större praktikfall som löses i grupp och redovisas dels genom en skriftlig rapport och dels muntligt. Dessa praktikfall är betygssatta.

Förutom ovanstående teori belyses också de produktionsstrategiska koncepten Lean Production och Agile Supply Chain utifrån den i kursen ingående teoribasen. Syftet är att eleverna skall förstå tillämpbarhet och principer för dessa koncept.

Aktuell forskning inom området produktionsstrategi belyses också på ett sådant sätt att eleverna vid behov ytterligare kan fördjupa sina kunskaper inom ämnesområdet.

Inom kursen ingår också två gästföreläsningar med föreläsare från industrin som redovisar praktiska tillämpningar inom kursens avsnitt utifrån sina företag.

Undervisningen är till sin form av integrativ karaktär där mycket av de tidigare kursernas modellkunskap tillämpas i konkreta fall i ett produktionsstrategiskt kontext.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Tre inlämningsuppgifter som löses i grupp om 3-4 teknologer ingår i kursen. Dessa redovisas enligt separat schema och ger max fyra bonuspoäng som adderas till tentamensresultatet för överbetyg. I kursen ingår också fem lektionspraktikfall med obligatorisk närvaro vid minst fyra tillfällen. I kursen ingår också obligatoriska gästföreläsningar. Ev frånvaro ger avdrag på bonuspoängen (-0,5 p/tim) Ordinarie tentamen är skriftlig och omfattar 80 poäng. Poängsumman för godkänd tentamen är 40 poäng. För överbetyg adderas sedan bonuspoäng från praktikfallsövningar (gäller endast vid första ordinarie tentamen) varefter följande poänggränser gäller för överbetyg: betyg 4 - 54 poäng och betyg 5 - 65 poäng. För att äga rätt att tentera skall inlämningsuppgifter och praktikfall vara godkända.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Produktionsledning.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Tre inlämningsuppgifter som löses i grupp om 4 teknologer ingår i kursen. Dessa redovisas enligt separat schema och ger max 6 bonuspoäng som adderas till tentamensresultatet för överbetyg.
Kod: 0216. Benämning: Praktikfall.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För överbetyg adderas sedan bonuspoäng från praktikfallsövningar (gäller endast vid första ordinarie tentamen) varefter följande poänggränser gäller för överbetyg: betyg 4 - 65 poäng och betyg 5 - 80 poäng. För att äga rätt att tentera skall inlämningsuppgifter och praktikfall vara godkända.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MION10, MIO051

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Peter Berling, peter.berling@iml.lth.se
Hemsida: http://www.pm.lth.se
Övrig information: Kursen får inte ingå i examen samtidigt som kursen MION10.