Kursplan för

Simulering av industriella processer och logistiksystem
Simulation of Industrial Processes and Logistic Systems

MION40, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2022-04-11

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MLOG2
Valfri för: I5-pr, I5-lf, M5-lp, M5-prr
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna fördjupade kunskaper i metoder för att utveckla simuleringsmodeller av industriella processer och logistikproblem både från en teoretisk och praktisk synvinkel. En viktig aspekt är att öka studenternas förmåga att strukturera och lösa projektuppgifter i grupp.

Konkreta mål är att ge studenterna:

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

För simuleringsavsnittet innebär detta:

 

För teoriavsnittet innebär detta:

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Självständigt kunna genomföra statistiskt korrekt analys av indata och utdata. Studenten ska kunna bygga en simuleringsmodell av verklighetsbaserade system. Studenten ska kunna lösa enklare problem genom att använda Markovteori. Konkret ska studenten ha färdighet och förmåga inom följande områden:

 

Kursinnehåll

I simuleringsavsnittet studeras Markovteori som ett analytiskt verktyg för att analysera stokastiska system. För att hantera mer komplexa system använder vi en kommersiell programvara för händelsestyrd processimulering (Extend). De framtagna modellerna används för att analysera och förbättra processeffektiviteten. För att komma fram till en relevant simuleringsmodell måste olika typer av slumpmässiga förlopp karakteriseras i form av lämpliga fördelningsfunktioner. Vidare måste simuleringsmodellens in- och utdata analyseras på ett statistiskt korrekt sätt. Innehållet innefattar även  generering av slumptal. De obligatoriska inlämningsuppgifterna och hemtentamen struktureras kring praktikfall analys och med hjälp av simuleringsmodeller. Målsättningen är att ge en djupare förståelse för styrkor och svagheter med simuleringsmodeller som analyshjälpmedel. Inlämningsuppgiften och projektet redovisas i form av välstrukturerade tekniska rapporter.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av inlämningsuppgifter i simulering samt en hemtentamen. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av prestationerna i dessa moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIO240, MION15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johan Marklund, johan.marklund@iml.lth.se
Hemsida: http://www.pm.lth.se