Kursplan för

Teknologistrategier
Technology Strategy

MION25, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: B5, C5, D5, E5-ae, I4-ai, I5-pvs, K5, M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens mål är att skapa en djup kunskap av företags teknologistrategier i relation till dess affärsmässiga förutsättningar. Företagandet blir alltmer komplext och det ställs alltmer krav på att företagen fattar de rätta strategiska beslut; affärsmässiga och tekniska. För att på bästa vis förbereda teknologerna på denna utmanande komplexa miljö och i synnerhet den teknologiska utvecklingen i kombination med den affärsmässiga, syftar denna kurs till att ge teknologerna en bred bild av tekniska förändringsprocesser och dessas nära relation och betydelse för företagens affärsstrategier. Kursen fokuserar främst på det tidiga innovationsskedet i företag där höga krav på framsynthet är nödvändigt för att uppnå unika och varaktiga affärsmässiga konkurrensfördelar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Teknisk förändring: mönster och modeller
Teknologerna ges en bred bild av tekniska utvecklings- och förändringsprocesser samt dess implikationer för företags affärsstrategier. Vi diskuterar olika innovationsprocesser och faser av teknologisk utveckling (teknologiska skiften och paradigm). Vi betonar sambanden mellan förändringar i teknologins kunskapsbas och företagsstrategier i relation till olika industriella strukturförändringar.

Teknisk framförhållning
Utveckling av långsiktiga teknologistrategier bygger oundvikligen på antaganden om framtida teknologiska och marknadstrender. Kan dessa antaganden göras mera realistiska genom tillämpning av formaliserade metoder? Vilka tidshorisonter är lämpliga? Vi gör en systematisk genomgång av både kvantitativa och kvalitativa metoder (inkl. scenariokonstruktion) för teknisk framsyn och teknikvärdering. Speciell vikt fästes vid integrering av teknisk framsyn i företagets beslutsprocesser och FoU-planering.

Strategiska beslut och beslutsprocesser
Detta delmoment fokuserar främst på strategiska överväganden som företagsledningar bör innefatta i sin beslutsprocess för att formulera sin affärsstrategi. Det kan t.ex. gälla beslut om nya produkter, tjänster och system. Det kan även gälla att vidareutveckla de befintliga för att på ett bättre sätt än nu möta förändrade krav från marknaden. Vi diskuterar här olika beslutsöverväganden som syftar till att stimulera och kvalitetssäkra strategiska beslut i företag.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av två delar: Projektarbete (större case) som genomförs i grupp om maximalt fyra studenter samt skriftlig individuell tentamen av kursens litteratur. Slutbetyget är en viktning av praktikfallsbetyget (60 %) och den skriftliga individuella litteraturtentamen(40%). Obligatoriska moment: Internat, caseseminarier, gästföreläsningar samt presentation och diskussion av det större projektet/caset.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0112. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 3.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Denna del kan ge 60 poäng, av totalt 100 poäng för kursen.
Kod: 0212. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Maxpoäng på denna del är 40 poäng, av totalt 100 p på kursen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MIO022/MIOF20/MIOF21 Företagsorganisation och grundkurs i marknadsföring
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIO090

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ola Alexanderson, ola.alexanderson@iml.lth.se
Hemsida: https://www.pm.lth.se