Kursplan för

Tillämpad affärsanalys
Applied Business Analysis

MION20, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: E4-ae, I4-ai, M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Slutmålet är att teknologen skall kunna formulera behovet av en undersökning, t ex en marknadsanalys/undersökning, genomföra denna samt kunna bedöma resultatet och kvalitén (dvs informations- och beslutsvärdet) på en formulerad och genomförd undersökning. De två perspektiv som genomsyrar kursen är därför att ge teknologen både en teoretisk kunskap som praktisk kompetens om ovanstående i industriella situationer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller olika följande principiella kursmoment: a) Identifiera samt kunna definiera ett undersökningsbehov, avgöra relevant undersökningsmetod (dvs. kvalitativa och kvantitativa) b) formulera relevanta undersökningsområden/fält, c) välja relevant undersökningsinstrument; t ex survey, intervju, fokusgrupp, observation, litteraturstudie, samt d) kunna självständigt och i team insamla data, d.v.s. primär- och sekundär. Avslutningsvis gäller det att självständigt kunna e) kondensera insamlat material, kategorisera detta samt reflektivt värdera detta datamaterial kring t ex en kundgrupps behov av en viss produkt eller tjänst alt teknik

De pedagogiska formerna i kursen innebär såväl individuellt självständigt arbete som arbete i team avseende ovanstående. Cases används också samt gästföreläsningar. Ovanstående kursmoment genomsyras av att teknologen ges möjlighet att dels skapa egna förslag till undersökningsuppgifter samt dels ges en kunskap om hur de kritiskt och reflektivt skall kunna bedöma ett uppnått undersökningsresultat.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning:

Kursen examineras via tre delmoment: 1) Individuell litteraturtentamen av kursens litteratur/nyckelmodeller/begrepp. 2) Förslag till undersökningsplan (genomföres i team om minst två personer). 3) Kritisk reflektiv individuell granskning av en genomförd undersökning. Slutbetyget är en viktning av individuell litteraturtentamen av kursens litteratur/nyckelmodeller/begrepp (35 %) , förslag till undersökningsplan (35 %) samt kritisk granskning av genomförd undersökning (30 %). Obligatoriska moment är caseseminarier, datorövningarna samt gästföreläsningarna.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0119. Benämning: Tillämpad affärsanalys.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0219. Benämning: Undersökningsplan.
Antal högskolepoäng: 0.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Förslag till undersökningsplan (gruppuppgift)
Kod: 0319. Benämning: Granskning.
Antal högskolepoäng: 0.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Kritisk granskning av en genomförd undersökning

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIO035

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Ola Alexanderson, Ola.Alexanderson@iml.lth.se
Hemsida: https://www.pm.lth.se