Kursplan för

Tillämpad affärsanalys
Applied Business Analysis

MION20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2023-04-14

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4-ae, I4-ai, M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Slutmålet är att teknologen skall kunna formulera behovet av en undersökning, t ex en marknadsanalys/undersökning, genomföra denna samt kunna bedöma resultatet och kvalitén (dvs informations- och beslutsvärdet) på en formulerad och genomförd undersökning. De två perspektiv som genomsyrar kursen är därför att ge teknologen både en teoretisk kunskap som praktisk kompetens om ovanstående i industriella situationer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna följande:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Centrala områden är därför:

Efter genomgången kurs skall teknologen kunna använda etablerade facktermer och på ett tydligt sätt kunna kommunicera och presentera dessa till andra funktioner och nätverk inom och utom företaget.

Kursinnehåll

Kursen innehåller olika följande principiella kursmoment: a) Identifiera samt kunna definiera ett undersökningsbehov, avgöra relevant undersökningsmetod (dvs. kvalitativa och kvantitativa) b) formulera relevanta undersökningsområden/fält, c) välja relevant undersökningsinstrument; t ex survey, intervju, fokusgrupp, observation, litteraturstudie, samt d) kunna självständigt och i team insamla data, d.v.s. primär- och sekundär. Avslutningsvis gäller det att självständigt kunna e) kondensera insamlat material, kategorisera detta samt reflektivt värdera detta datamaterial kring t ex en kundgrupps behov av en viss produkt eller tjänst alt teknik

De pedagogiska formerna i kursen innebär såväl individuellt självständigt arbete som arbete i team avseende ovanstående. Cases används också samt gästföreläsningar. Ovanstående kursmoment genomsyras av att teknologen ges möjlighet att dels skapa egna förslag till undersökningsuppgifter samt dels ges en kunskap om hur de kritiskt och reflektivt skall kunna bedöma ett uppnått undersökningsresultat.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kursen examineras via tre delmoment: 1) Individuell litteraturtentamen av kursens litteratur/nyckelmodeller/begrepp. 2) Förslag till undersökningsplan (genomföres i team om minst två personer). 3) Kritisk reflektiv individuell granskning av en genomförd undersökning. Slutbetyget är en viktning av individuell litteraturtentamen av kursens litteratur/nyckelmodeller/begrepp (25 %) , förslag till undersökningsplan (45 %) samt kritisk granskning av genomförd undersökning (30 %). Obligatoriska moment är caseseminarier, datorövningarna samt gästföreläsningarna.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Tillämpad affärsanalys.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0219. Benämning: Undersökningsplan.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0319. Benämning: Granskning.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIO035

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ola Alexanderson, Ola.Alexanderson@iml.lth.se
Hemsida: http://www.pm.lth.se