Kursplan för

Affärsmarknadsföring
Business Marketing

MION05, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: E5, I4-ai, M4, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att skapa en förståelse för marknadsföringsfunktionens betydelse i företagets värdeskapande, samt hur denna kan integrera affärsutvecklings- och innovationsprocesserna. Kursen kompletterar och utvecklar ingenjörers övriga kompetensområden, genom att sätta dessa i ett affärsmässigt sammanhang där dess värde ur ett kundperspektiv uppmärksammas. Kursen ger fördjupad kunskap i industriell-, konsument- och relationsmarknadsföring. Vidare ger kursen en förståelse för de särskilda utmaningar som kunskapsintensiva och innovativa produkter och tjänster ställs inför vid marknadsföring.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller en fördjupning av marknadsföringens olika teoretiska skolor, nyckeltermer och modeller, med särskilt fokus på industriella och teknologiintensiva företags organisering av marknadsfunktionen, och utformning av marknadskommunikation samt interaktion med relevanta aktörer. Kursen innehåller även en introduktion av området innovations-marknadsföring.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av tre delar: skriftlig tentamen av kursens litteratur, godkända övningsuppgifter och grupparbete som redovisas skriftligt och muntligt. Slutbetyget är en viktning av tentamen (60 %) och grupparbete (40 %). Obligatoriska moment: övningar samt presentation av grupparbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0110. Benämning: Affärsmarknadsföring.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0210. Benämning: Praktik.
Antal högskolepoäng: 0.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Grupparbete som redovisas skriftligt och muntligt

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIO150

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Universitetslektor Ola Alexanderson, Ola.Alexanderson@iml.lth.se
Hemsida: https://www.pm.lth.se