Kursplan för

Styrning av produktionssystem och materialflöden
Management of Production and Inventory Systems

MION01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2022-04-11

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MLOG1
Valfri för: E4, I4-pr, I4-lf, M4-lp
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna fördjupade kunskaper i metoder för styrning av produktions- och lagersystem både från en teoretisk och en praktisk synvinkel. En viktig aspekt är att öka studenternas förmåga att strukturera och lösa uppgifter i form av grupprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Vidare ställs krav på studenten:

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha förmåga och färdighet att självständigt formulera, lösa och använda relevanta kvantitativa modeller för analys och styrning. Konkreta områden och modelltyper som studenten ska bemästra inkluderar:

 

Studenten förväntas kunna använda etablerade facktermer och på ett tydligt sätt kommunicera problemformulering, lösning och tolkning av kvantitativa modeller. Efter genomgången kurs ska studenten självständigt kunna tillgodogöra sig litteratur på området och ytterligare kunna förkovra sig vid behov.

För godkänd kurs skall studenten ha förvärvat förmåga att självständigt strukturera och lösa uppgifter i projektform. Detta innebär färdighet i att angripa och lösa i grunden ostrukturerade frågeställningar. Viktiga aspekter av detta är problematisering, formulering av syfte och mål, metodval och analys. För att skapa ett beslutsunderlag krävs färdighet att göra litteraturstudier och analysera data. För avrapportering krävs färdighet i muntlig och skriftlig presentationsteknik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna i kvantitativ modellering av produktions- och lagersystem både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Kursen bygger vidare på de teorier och metoder som studerats i MIOF10 Material och Produktionsstyrning kursen och diskuterar utmaningar med att applicera dessa i praktiken, t. ex. vad gäller bestämning av kostnadsparametrar och anpassning av sannolikhetsfördelningar till verkliga datamaterial.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av hemtentamen/inlämningsuppgifter i form av projekt. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av prestationerna i dessa moment. Examinationsmomenten är utformade för att testa studenternas förmåga att självständigt lösa ostrukturerade och verklighetsnära problem. En viktig aspekt är att redovisa dessa på ett tydligt och välstrukturerat sätt i skriftliga rapporter och muntliga presentationer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MIO310/ MIOF30 Optimering och simulering, MIO040/MIOF25 Industriell ekonomi FK, MIOF10 Material- och produktionsstyrning,
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIO331

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Johan Marklund, johan.marklund@iml.lth.se
Hemsida: http://www.pm.lth.se