Kursplan för

Projekt i industriell ekonomi, allmän kurs
Project in Managerial Economics, Basic Course

MIOA20, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2023-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: I1
Valfri för: M1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupad förståelse för ämnesområdet industriell ekonomi samt relatera ingenjörsrollen och teknologins betydelse för företagande. Kursen syftar även till att studenten skall utveckla ett affärsmässigt och företagsutvecklande förhållningssätt i sin framtida yrkesroll som ingenjör vilket öppnar upp intresse och nyfikenhet för olika roller i sin kommande karriär.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen omfattar teoretiska och praktiska moment kopplat till företagandet företagsetablering och utveckling. Studenterna tillämpar ekonomiska begrepp och modeller för att förstå och beskriva hur dessa gestaltas i en affärsmässig situation. Kontakt med verksamma ingenjörer i företag skapar nya förebilder och insikter ges för de affärsmässiga villkoren och utmaningarna. Studenterna introduceras i informationsinsamling, användning av databaser, utformning av intervjuformulär och genomföra intervjuer. Introduktion till utformning av en populärvetenskaplig artikel och dess formalia ges i kursen.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Populärvetenskaplig artikel, inklusive muntlig presentation.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIOA01

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ingela Elofsson, ingela.elofsson@iml.lth.se
Hemsida: http://www.pm.lth.se/