Kursplan för

Industriell ekonomi, allmän kurs
Managerial Economics, Basic Course

MIOA15, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2023-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B3, K3, KLMT3
Valfri för: BI4, BME4, RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en övergripande orientering om och perspektiv på ämnesområdet industriell ekonomi och ge grundläggande kunskaper om ingenjörsetik samt förbereda ingenjören för etiska dilemman i sin framtida yrkesroll. Studenterna ska utgående från ett ekonomiskt perspektiv få förståelse för hur olika delsystem i företaget samverkar. Kursen avser att ge grundläggande förmåga att förstå och använda de ekonomiska, affärsmässiga och etiska begreppen. Även de grundläggande modellerna som används i dessa sammanhang ingår i kursen. Utgående från dessa baskunskaper ska studenterna göra bedömningar med hänsyn till den helhet företaget utgör. Speciellt betonas de baskunskaper i industriell ekonomi som kommer att vara nödvändiga i en civilingenjörs yrkesverksamhet.

 

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på grundläggande begrepp och modeller för att som ingenjör förstå och hantera ekonomiska, organisatoriska, ledningsmässiga och etiska frågor i teknikbaserade och industriella verksamheter.

Kursen består av fyra moduler.

Modul 1: Industriell ekonomi och värdeskapande berör områdena teknikutveckling som konkurrensfaktor, teknikbaserade affärsmodeller, strategi och marknadsföring, produktion och produktutveckling samt organisering och HRM.

Modul 2: Produktkalkylering och investeringsbedömning inleds med kostnads- och intäktsanalysens grundbegrepp följt av resultatplaneringsmodeller som beskriver hur dessa grundläggande ekonomiska begrepp påverkas av volymen. Produktkalkylering behandlar grundläggande självkostnadskalkyler och bidragskalkyler. Modulen avslutas med investeringsbedömning, här berörs ingående de fyra statistiska modellerna.

Modul 3: Ekonomisk redovisning och finansiering har en central betydelse för inhämtning av data till olika kalkyler och modeller. Hur den ekonomiska informationen lagras i ett företag förmedlas genom områdena bokföring och redovisning. Förståelse av företagets årsredovisning och att kunna genomföra en räkenskapsanalys och beräkning av företagets kapitalbehov avslutar kurser. Lärande målet för denna modul är att förstå de grundläggande principerna för bokföring, redovisning och kapitalbehovsberäkning.

Modul 4: Etik har en tydligt koppling till teknik och teknikutveckling, varför modulen inleds med en översikt över olika etiska teorier vilka relateras till ingenjörsprofessionens specifika etiska dilemma vad avser tekniktillämpning och utveckling. ( ingenjörsetik)

 

 

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Slutbetyget 3 för kursen Industriell ekonomi AK uppnås då kursens fyra obligatoriska moment är godkända: praktikfalluppgifter 1,2, laboration och etikmoment. Om överbetyg därefter önskas krävs skriftlig examination (tentamen).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Industriell ekonomi, allmän kurs.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: 30 p av 60 p Delmomentet omfattar: Godkänd tentamen
Kod: 0218. Benämning: Praktikfall.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Förberedd inlämningsuppgift och aktivt medverkan vid casediskussionen
Kod: 0318. Benämning: Ingenjörsetik.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Förbered inlämningsuppgift och aktivt medverkan vid case diskussion Delmomentet omfattar: Casebaserad examination

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIO012, MIO080, MIOA01, MIOA12

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Ingela Elofsson, Ingela.Elofsson@iml.lth.se
Hemsida: http://www.pm.lth.se
Övrig information: Endast en av kurserna MIOA12, MIOA15, MIO012 eller MIOA01 får ingå i examen.