Kursplan för

Extended Reality (XR) - fortsättningskurs
Extended Reality (XR) - Continuation Course

MAMN65, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Virtuell verklighet och förstärkt verklighet.
Obligatorisk för: MVAR2
Valfri för: C5-da, D5-bg
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Extended Reality (XR) är ett paraplybegrepp som syftar på virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR) och relaterade tekniker som syftar till att leverera datorgenererade, spatiala stimuli till en användares sinnen. Syftet med denna kurs är att fördjupa studentens förståelse för hur det komplexa samspelet mellan framväxande tekniker och mänskliga aspekter (t.ex. etik och human factors) påverkar XR och dess användning inom olika områden såsom lärande, hållbarhet och hälsa.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

XR-teknik, etikanalys, human factors, framväxande tekniker, XR-applikationer, design av XR-relaterad forskning.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftliga individuella inlämningsuppgifter, deltagande i studentledda seminarier samt projektrapport. För slutbetyg måste alla delar vara godkända.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0122. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete och godkänd projektrapport.
Kod: 0222. Benämning: Studentlett seminarium.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt seminarium.
Kod: 0322. Benämning: Individuella uppgifter.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända skriftliga uppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: En grundläggande kurs i interaktionsdesign.
Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Studenter på det internationella masterprogrammet i Virtuell verklighet och förstärkt verklighet som uppfyller förkunskapskravet har platsgaranti. Övriga studenter: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mattias Wallergård, mattias.wallergard@design.lth.se
Lärare: Günter Alce, gunter.alce@design.lth.se
Examinator: Joakim Eriksson, joakim.eriksson@design.lth.se
Hemsida: https://www.eat.lth.se/kurser/
Övrig information: 80% närvaro på kursmomenten krävs. Dessutom är det obligatorisk närvaro på det egna studentledda seminariet samt på projektpresentationen.