Kursplan för

Teoretiska perspektiv inom interaktionsdesign
Theoretical Perspectives in Interaction Design

MAMN50, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Virtuell verklighet och förstärkt verklighet Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: MVAR1
Valfri för: C4-adv, D5-se
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge studenten en god teoretisk grund i samtida interaktionsdesignteori och förmågan att applicera teori samt utvärdera andras användning av teori inom interaktionsdesignfältet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Centrala områden i kursen är:
Användbarhet, användarupplevelse, human factors, designtänkande och filosofiska och teoretiska perspektiv på interaktionsdesign och teknologi, till exempel; aktivitetsteori, distribuerad kognition, postkognitiva trender och AI, etnometodologi och situerad kognition, och fenomenologi och postfenomenologi.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U, G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skrivna individuella reflektioner, studentlett seminarium, synopsis för seminariet och projektrapport. För godkänd kurs måste alla delar vara godkända.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0121. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 4.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete och godkänd projektrapport Modulen omfattar: Projektarbete inklusive rapport.
Kod: 0221. Benämning: Individuella reflektioner.
Antal högskolepoäng: 1.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkända skriftliga reflektioner Modulen omfattar: Individuella skriftliga reflektioner på litteratur och seminarier.
Kod: 0321. Benämning: Studentlett seminarium.
Antal högskolepoäng: 2.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkänt seminarium och synopsis för seminariet. Modulen omfattar: Studentlett seminarium inklusive synopsis för seminariet och förberedande inläsning.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MAMN25 Interaktionsdesign.
Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Studenter på det internationella masterprogrammet i virtuell och förstärkt verklighet är prioriterade och garanterade plats. Andra studenter som uppfyller förkunskapskraven bereds plats baserat på antalet akademiska poäng.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christofer Rydenfält, christofer.rydenfalt@design.lth.se
Lärare: Mattias Wallergård, mattias.wallergard@design.lth.se
Examinator: Susanne Frennert, susanne.frennert@design.lth.se
Hemsida: https://www.design.lth.se/
Övrig information: Vi kräver 80% närvaro på kursaktiviteter. Vidare är deltagande på det egna studentledda seminariet och projektpresentationen obligatorisk. Frånvaro över 20% kan om särskilda skäl föreligger kompenseras i form av kompletteringsuppgifter som bestäms i samråd med kursansvarig. Kompletteringsuppgifterna kommer att väljas utifrån innehållet i de moment som missats.