Kursplan för

Människa, teknik, organisation och hantering av risker
People, Technology, Organization and Risk Management

MAMN45, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: R3, RH4-rh
Valfri för: BI4, BME5-bdr, BR4, C4-sec, C4-pvs
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en kunskapsbas om hur människa, teknik och organisation samt samspelet mellan dessa (MTO-perspektiv) kan påverka riskbilden i en verksamhet, t ex risken för att en stor olycka ska inträffa. Vidare är syftet att stärka studentens förmåga, enskilt och i grupp, att systematiskt identifiera och analysera en organisations riskhantering och föreslå åtgärder för ökad säkerhet och hållbarhet. Kursen relaterar till FNs hållbarhetsmål genom sitt övergripande fokus på säkerhet och bra villkor för människor och miljö.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursstarten introduceras studenten i den pedagogik som används under kursen. Kursen lägger stor vikt vid studenternas förståelse av den egna kunskapsutvecklingen. Kursen består av de pedagogiska momenten föreläsningar, individuella skriftliga reflektionsuppgifter utifrån inläst litteratur samt ett projektarbete i grupp. I projektarbetet görs studiebesök för att ge praktisk förankring av kursinnehållet i verklig praktisk verksamhet. Utifrån ett första studiebesök skall kursdeltagarna ta fram egna problemformuleringar, ta ansvar för att relevant data/information samlas in med lämplig forskningsmetod vid ett senare studiebesök, och att kursens begrepp, teorier och modeller tillämpas i den efterföljande analysen av verksamhetens säkerhetsarbete utifrån den ställda problemformuleringen. Arbetet skall sammanställas i en rapport. Projektarbetet presenteras vid ett seminarium där även opponering på arbetet sker. Till stöd för projektarbetet finns handledarmöten.

I föreläsningarna tas följande upp:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning:

Skriftlig enskild hemtentamen. För godkänt krävs godkända individuella skriftliga reflektionsuppgifter, godkänt projektarbete samt godkänd tentamen. Slutbetyget baseras på resultatet av den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0117. Benämning: Människa, teknik, organisation och hantering av risker.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5).

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 110
Urvalskriterier: Platsgaranti för studenter som har kursen i sitt obligatorium. Urval för resterande platser: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: MAM090

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Jonas Borell, jonas.borell@design.lth.se
Examinator: Docent Åsa Ek, asa.ek@design.lth.se
Hemsida: https://www.eat.lth.se

Övrig information

Obligatoriska moment: Introduktionsföreläsning. Studiebesök i praktisk verksamhet. Projektarbete med rapportskrivning och seminariepresentation med opponering. Projekthandledningar. Individuella skriftliga reflektionsuppgifter utifrån läst litteratur.