Kursplan för

Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering
Interaction 2: Virtuality and Cognitive Modelling

MAMN15, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2024-04-16
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: C4-adv, D5
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

På basis av de kunskaper och färdigheter man tillägnat sig under tidigare datatekniskt orienterade och människa-teknik-orienterade kurser ska studenterna i denna – starkt projektorienterade – kurs sätta samman och pröva dessa kunskaper och färdigheter i ett större projektarbete, samtidigt som de reflekterar kring arbetet. De ska även fördjupa sina kunskaper om mjukvara, design och kognition i relation till avancerade interaktiva digitala miljöer. Ett delsyfte är att ge träning i effektivt samarbete i en projektgrupp bestående av personer med olika bakgrund och kompetenser. Ett annat delsyfte är att ge studenten en fördjupad förmåga att identifiera och lösa interaktionsproblem som rör nästa generations interaktionstekniker kopplade till tillämpningar inom t ex lärande, hållbarhet och robotik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Det är en starkt projektorienterad kurs, där studenterna utvecklar eller vidareutvecklar egna konkreta prototyper för artefakter för interaktion. Man specificerar problem, utvecklar lösningar och testar dessa. Man tar även del av andra gruppers utvecklingsarbete.

Som default arbetar man i denna kurs vidare utifrån det projekt och i den projektgrupp man arbetade i Interaktion 1. Det ges dock möjlighet till nyinriktningar och även nya projektval när det finns skäl för detta. Detta avgörs i samråd med kursansvarig.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Samtliga obligatoriska moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0110. Benämning: Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5).

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: TEK210/EXTA65 Kognition eller MAMA20 samt någon av MAMN25, MAMF60, MAMA15, MAM101/MAMF45 eller MAM120/MAMF50.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOGP10

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Agneta Gulz, Agneta.Gulz@lucs.lu.se
Examinator: Mattias Wallergård, mattias.wallergard@design.lth.se
Kursadministratör: Christofer Rydenfält, christofer.rydenfalt@design.lth.se
Hemsida: https://www.eat.lth.se/utbildning/

Övrig information

Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, skriftliga och muntliga delredovisningar, workshoptillfällen, projekthandledningstillfällen, skriftlig projektrapport, muntlig projektpresentation. Observera att kursen samläses med studenter på mastersprogrammet i kognitionsvetenskap som läser motsvarande kurs.