Kursplan för

Aerosolteknologi
Aerosol Technology

MAMF55, 7.5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2024-02-21
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap Fördjupning: Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: BR4, F4, K4, M4, MLAK2, MNAV2, N4-m, R4, W4-ms
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Studenterna skall tillägna sig grundläggande, övergripande kunskap om aerosoler: partikelsuspensioner i gas. Kursen ska ge en översikt över luftburna partiklars fysik och kemi, mätteknikerna som används för att karaktärisera dem, och aerosolers effekter på miljö och hälsa. Våra studenter skall lära sig att diskutera dessa ämnen, luftreningstekniker samt tekniska tillämpningar av aerosoler. Aerosolvetenskap har tydlig och direkt koppling till FN:s hållbarhetsmål.

Detta gäller framför allt


Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Aerosolfysik, aerosolkemi, lungdeponering, partikelstorleksfördelningar, insamlings- och mätmetodik. Bildning och egenskaper hos vanligt förekommande partikelformiga luftföroreningar i utomhussluft, arbetsmiljö och bostäder. Orientering kring luftburna partiklars påverkan på hälsa och klimat. Filtrering och renluftsteknologier. Orientering om aerosoltillämpningar inom läkemedelstillämpningar och nanoteknologi. Laborationerna är obligatoriska och avser dels att illustrera grundläggande aerosolfysikaliska fenomen, dels att ge praktisk övning i aerosolmätning inklusive tolkning av mätdata. På kursen föreläser forskare med olika kompetensområden vilket säkerställer att aktuella forskningsrön inom respektive område tas upp och diskuteras. Under kursen får studenterna själva samla material och i samband med detta lära sig göra självständiga och kritiska tolkningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Individuell skriftlig tentamen (50% av kursbetyget). Gruppvisa laborationsövningar med skriftlig rapport (10%). Räkneövningar med individuell inlämning (15%). Projekt med gruppvis skriftlig och muntlig redovisning (25%). Godkänt kursbetyg kräver godkända delmoment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0117. Benämning: Aerosolteknologi.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Modulen omfattar:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: God kännedom inom naturvetenskapliga ämnen.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TFRG10

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Joakim Pagels, joakim.pagels@design.lth.se
Examinator: Axel Eriksson, axel.eriksson@design.lth.se
Hemsida: https://www.eat.lth.se/utbildning/

Övrig information

Mer om Institutionen för Designvetenskapers arbete med forskningsanknuten grundutbildning och dess policy finns på http://www.design.lth.se/utbildning/forskningsanknytning.