Kursplan för

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Working Environment, Occupational Health and Safety

MAMF21, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: R2
Valfri för: C4, D4, E4, I4, M4, RH4, MPRR1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att studenten:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna redogöra för:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Systematiskt kartlägga, analysera och åtgärda befintliga arbetsmiljöer samt designa nya arbetsorganisationer, arbeten och arbetsplatser med avseende på:

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Redovisa utfört arbete på ett reflekterande och analytiskt sätt i projektrapport.

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i följande moduler, vilka läses in på egen hand med hjälp av det webbaserade löromedlet (MOOC):

1. Psykosocial arbetsmiljö
2. Produktions- och arbetsorganisation
3. Fysisk belastning
4. Fysikaliska faktorer
5. Kemiska hälsorisker i arbetet
6. Människa-tekniksystem
7. Säkerhet och risk
8. Metoder
9. Utvecklingsprocesser
10. Arbetsskador
11. Arbetsmiljö och ekonomi
12. Arbetsmiljölagstiftningen
13. Standardisering

Kursansvarig kommer vara tillgänglig för att diskutera texternas innehåll och svara på eventuella frågor. Kursens andra del utgörs av ett individuellt arbete med ett case omfattande kartläggning och analys av en arbetsmiljö, utarbetande av åtgärdsförslag baserade på kunskap inhämtad genom det webbaserade läromedlet samt genom aktuella forskningsresultat samt en godkänd skriftlig projektrapport.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkända skriftliga summeringar av det webbaserade läromedlets samtliga moduler, samt godkänd skriftlig caserapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MAM203, MAMF20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christina Isaxon, Christina.isaxon@design.lth.se
Examinator: Christina Isaxon, christina.isaxon@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se