Kursplan för

Aerosolteknologi
Aerosol Technology

MAM242, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap.
Valfri för: F4, M4-fo, N4-m
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att studenten, med stöd av de senaste forskningsrönen, ska tillägna sig grundläggande kunskaper om aerosolers (system i vilka partiklar är suspenderade i gaser) fysik och kemi, förståelse för luftburna partiklars uppkomst, spridning, transformationer och deponering samt kunskaper om provtagningsstrategi och mätmetodik för luftburna partiklar. Avsikten är att studenten ska skaffa sig en grund för värdering av miljö (t ex klimat) och hälsoeffekter av luftburna partiklar samt kunskaper för tillämpning inom till exempel nanoteknologi, eliminationsteknik, produktionsteknik, renhetsteknik och läkemedelsindustrin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Beskriva syfte, metod och resultat från mätningar och, med ett forskningsmässigt förhållningssätt, kunna jämföra och diskutera resultat utifrån målen avseende ”Kunskap och förståelse” ovan.

Kursinnehåll

Aerosolfysik, aerosolkemi, uppkomst och förekomst av partikelformiga luftföroreningar i inre och yttre miljö, lungdeponering, partikelavskiljning, insamlings- och mätmetodik, egenskaper hos, i arbetsmiljön och bostadsmiljön, vanligt förekommande partikelformiga luftföroreningar. Egenskaper hos partikelformiga luftföroreningar i yttre miljön. Orientering om luftburna partiklars påverkan på hälsa och klimat. Orientering om aerosoltillämpningar inom renhetsteknologin, om läkemedelstillämpningar och om nanoteknologitillämpningar. Laborationerna är obligatoriska och avser dels att illustrera grundläggande aerosolfysikaliska fenomen, dels att ge praktisk övning i aerosolmätning. På kursen föreläser disputerade lärare samt inbjudna forskare, vilket säkerställer att aktuella forskningsrön inom respektive område tas upp och diskuteras. Under kursen får studenterna läsa in sig på de senaste forskningsresultaten och i samband med detta lära sig göra självständiga och kritiska tolkningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (50%). Laborationer, övningar och projekt (50%).

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i naturvetenskap.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christina Isaxon, christina.isaxon@design.lth.se
Examinator: Anders Gudmundsson, anders.gudmundsson@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se/kurser/
Övrig information: Mer om Institutionen för Designvetenskapers arbete med forskningsanknuten grundutbildning och dess policy finns på http://www.design.lth.se/utbildning/forskningsanknytning. Om antalet sökande till kursen understiger 16 kan kursen komma att ställas in.