Kursplan för

Funktionella material
Functional Materials

KOO095, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: N2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Följande moment behandlas:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter. Tentamensresultatet ger slutbetyg.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Reine Wallenberg, reine.wallenberg@chem.lu.se
Hemsida: http://www.polymat.lth.se
Övrig information: Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar i stor sal och enskilda inlämningsuppgifter (obligatoriska). PBL-övningar genomförs under föreläsningarna.