Kursplan för

Material- och polymerteknologi
Materials and Polymer Technology

KOO052, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: K3
Valfri för: B4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna tillgodogöra sig materialvetenskaplig litteratur.

Kursinnehåll

Följande moment behandlas:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Genomfört projekt. Tentamensresultatet ger slutbetyg. Undervisningen sker i form av föreläsningar och ett litteraturprojekt (obl.). Litteraturprojektet genomförs i mindre grupper. Med utgångspunkt från en utdelad vetenskaplig översiktsartikel av ett modernt materialområde, väljs en originalartikel per student. Gruppen redovisar översikten och de enskilda artiklarna muntligen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOOA15 Allmän kemi, KOKA25 Organisk kemi, KOO022 Oorganisk kemi.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Patric Jannasch, patric.jannasch@chem.lu.se
Kursansvarig: Professor Sven Lidin, sven.lidin@chem.lu.se
Hemsida: http://www.polymat.lth.se/