Kursplan för

Organisk kemi
Organic Chemistry

KOKA25, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B1, K1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande förståelse för organiska molekylers struktur, egenskaper och reaktivitet

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna ge exempel på hur organiska molekyler påverkar vår vardag

Kursinnehåll

Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar kommer fundamentala kemiska fenomen att belysas och förklaras.

Följande moment behandlas:

Under laborationerna ges en fördjupad förståelse för organisk reaktivitet, förmåga att under handledning följa enklare laborationshandledningar i syfte att syntetisera organiska föreningar samt förmåga att söka och bedöma information rörande säkerheten för en given syntes.

Arbete med problemlösning spelar en stor roll vid inlärning av kursen.

Under kursen läggs stor tonvikt på att använda modeller för att rita tredimensionella bilder av organiska molekyler.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination: Godkända inlämningsuppgifter och duggor. Ej avklarad kontinuerlig examination kräver skriftlig tentamen. Godkända laborationer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Läskurs.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: För godkänd läskurs krävs godkänd inlämningsuppgift kontinuerlig examination via duggor eller tentamen. Inlämningsuppgiften utförs individuellt eller parvis och består av ett antal delsteg i en totalsyntes. Varje steg ska analyseras med avseende på mekanism och selektivitet. Uppgiften redovisas skiftligt Kursen examineras genom duggor. 50% eller mer av poängen på duggorna ger betyget 3, 65% ger betyget 4 och 80% ger betyget 5. Vid ej godkänd examination genom duggor krävs tentamen.
Kod: 0215. Benämning: Laborationskurs.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatoriskt deltagande i laboration samt säkerhetsanalys före laborationen, laboratoriejournal under laborationen och laborationsdatablad som lämnas in efter laborationen

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOOA20 Inledande kemi
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOKA15, KOKA05, KOK012, KOKA10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ulf Ellervik, ulf.ellervik@chem.lu.se
Hemsida: http://canvas.education.lu.se