Kursplan för

Fysiologi
Physiology

KNL026, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: B3, MBIO1
Valfri för: K4, MLIV2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Ge grundläggande kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi, med särskild inriktning mot mag-tarmkanalen och reglering av ämnesomsättningen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

på en grundläggande nivå kunna söka och värdera information angående human anatomi och fysiologi från vetenskapliga artiklar, elektroniska källor och allmän media

Kursinnehåll

På basen av kunskaper i biokemi och cellbiologi är huvudmomenten den människliga magtarmkanalens anatomi och fysiologi, samt reglering av ämnesomsättningen. Kursen berör även grundläggande anatomi och fysiologi relaterad till endokrinologi, nervsystemet, reproduktion, respiration, cirkulation, muskelfunktion, och njurfunktion. Kursen innehåller föreläsningar, övningar, laborativa moment och workshops. Under kursens gång finns möjlighet att göra två duggor.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs genomförda laborationer, övningar och workshops. Det graderade betyget baseras på resultatet av sluttentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anne Nilsson, Anne.Nilsson@appliednutrition.lth.se
Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se