Kursplan för

Projekt i livsvetenskaper
Project in Life Science

KMBN02, 15.0 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2024-04-17
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Huvudområde: Livsmedelsteknik och nutrition Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Huvudområde: Läkemedelsteknologi Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Obligatorisk för: MLAK2
Alternativobligatorisk för: MBIO2
Valfri för: B5-l, B5-mb, K5-l
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att få fördjupade kunskaper och träning i projektorienterat arbete. Erhålla insikt i nyckelstegen i utvecklingen av en produkt, processer eller tjänster inom ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Projektet utgörs av arbete i en grupp under en längre period. Arbetet genomförs i stegen innovationsprocess-planering-litteratursökning-utvärdering-och rapportering. Om det är relevant kan även laborativt arbete utföras.

Viktiga koncept framförallt rörande projektledning understöds via föreläsningar omkring projekt management, riskvärdering, process design och statistisk utvärdering.

Undervisningsformen omfattar föreläsningar, skriftliga rapporter, muntliga presentationer, laborationer, studiebesök och egen reflektion.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U, G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i alla delar av projektkursen, muntliga och skriftliga presentationer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0114. Benämning: Projektarbete i livsvetenskap.
Antal högskolepoäng: 13.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Aktivt arbete med projektet, projektrapport och muntlig presentation. Vidare måste studenten delta i obligatoriska moment så som övningar, studiebesök m.m.
Kod: 0214. Benämning: Projektplannering.
Antal högskolepoäng: 2.0. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Aktivt deltagande, skriftlig projektbeskrivning samt reflektion.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KMBN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Cedric Dicko, cedric.dicko@tbiokem.lth.se
Kursansvarig: Christina Sakellariou, christina.sakellariou@immun.lth.se
Kursansvarig: Docent Ed van Niel, Ed.van_Niel@tmb.lth.se
Kursansvarig: Marie Wahlgren, marie.wahlgren@food.lth.se
Hemsida: https://www.tmb.lth.se

Övrig information

Generativa AI-verktyg kan användas enligt instruktionerna från lärarna.