Kursplan för

Mikrobiologi
Microbiology

KMB060, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syften är:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förstå mikrobiell genetik och fysiologi samt ha kunskap om mikroorganismernas betydelse för industrin.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Erhålla praktiska färdigheter i hanterandet av mikroorganismer via moment som illustrerar essentiella aspekter av teorin.

Kursinnehåll

Kursen introducerar studenterna till den fascinerande världen av levande celler med tonvikt på bakterier deras genetik och fysiologi. Kursen tar upp följande teman; de tre domänerna av liv, nämligen eubakterier, archaebakterier och eukaryoter, cellstrukturer, mikrobiell tillväxt, sterilisering, antibiotika, mikrobiell metabolism, taxonomi, arvsmassan, mikrobiell genetik, virus, betydelsen av mikroorganismer i ekosystemet samt industriell mikrobiologi. Laborationsövningarna illustrerar teoretiska aspekter av kursen och introducerar studenterna i mikrobiella laborationstekniker som t. ex. aseptisk hantering av mikroorganismer.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig examination och skriftliga laborationsrapporter. En frivillig dugga baserad på halva kursmaterialet ingår i bedömningen.

Delmoment
Kod: 0105. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamen.
Kod: 0205. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftliga laborationsrapporter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KMB015

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Peter Rådström, Peter.Radstrom@tmb.lth.se
Hemsida: http://www.tmb.lth.se