Kursplan för

Metabolic engineering
Metabolic engineering

KMB040, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Alternativobligatorisk för: MBIO2
Valfri för: B4-mb, B4-pt
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att utifrån tidigare kunskaper i framförallt genteknik, matematik och mikrobiologi introducera studenterna i metabol teknologi samt diskutera metabola verktyg och strategier. Studenterna skall ges insikt hur teknologin kan nyttjas inom området white biotechnology.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig examination, poängbedömd laborationsrapport och poängbedömd muntlig litteraturpresentation.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Marie Gorwa-Grauslund, Marie-Francoise.Gorwa-Grauslund@tmb.lth.se
Lärare: Ed van Niel, ed.van_niel@tmb.lth.se
Hemsida: http://www.tmb.lth.se