Kursplan för

Livsmedelskemi för produktformulering
Food Chemistry for Product Formulation

KLG060, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsteknik och nutrition.
Obligatorisk för: MLIV1
Valfri för: B4-lm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge en beskrivning av livsmedelskomponenternas kemi och interaktioner och hur dessa bestämmer livsmedlens egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna:

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna:

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskaper om:

I kursen ingår föreläsningar och andra aktiviteter:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Inlämnings- och seminarieuppgifter, skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOK012 Organisk kemi , KBK011 Biokemi.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Björn Bergenståhl, Bjorn.Bergenstahl@food.lth.se
Kursansvarig: Lina Haskå, Lina.Haska@appliednutrition.lth.se
Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se