Kursplan för

Biologiska läkemedel
Biopharmaceuticals

KIMN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Läkemedelsteknologi.
Obligatorisk för: MLAK1
Valfri för: B4-l, K4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge basala kunskaper och en bred förståelse om olika typer av biologiska läkemedel, så kallade "biologics", som finns idag, hur måltavlor för biologiska läkemedel identifieras, hur de utvecklas och produceras, samt molekylära och cellbiologiska principer som är relevanta för utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen kommer att inkludera föreläsningar som täcker:

Kursen kommer också inkludera:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Närvaro vid obligatoriska föreläsningar och aktivt deltagande i obligatoriska övningar. Laborationer och rapportering av laborationer. Ordinarie tentamen är skriftlig. Omtentamen är skriftlig eller enskild muntlig (definieras av examinatorn). Det slutgiltiga betyget baseras på den skriftliga eller muntliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Praktiska moment.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborativt arbete och rapportering av detta. Aktivt deltagande i PBL-sessioner, inklusive avrapportering. Delmomentet omfattar: Laborativt arbete och rapportering av detta. Laborationerna kommer att innehålla metoder som används vid upptäckt och utveckling av biologiska läkemedel. Projektarbete i PBL-format. Projekten kommer innefatta analys av litteratur och data som är relevant för utveckling av biologiska läkemedel.
Kod: 0220. Benämning: Teorimoment.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Deltagande vid obligatoriska föreläsningar och studiebesök. Skriftlig eller muntlig examination. Delmomentet omfattar: Föreläsningar och studiebesök rörande biologiska läkemedel

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 48
Urvalskriterier: Av platserna reserveras högst 3 för utbytesstudenter. Som urvalskriterium för resterande platser används antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad som obligatorisk, och därefter till studenter som har kursen listad i läro- och timplanen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christina Sakellariou, Christina.Sakellariou@immun.lth.se
Hemsida: https://www.immun.lth.se/study-at/