Kursplan för

Immunteknologi
Immunotechnology

KIMN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Huvudområde: Läkemedelsteknologi.
Alternativobligatorisk för: MLAK1
Valfri för: B4-l, B4-mb, BME4-bf, K4-l, MBIO1, N4-nbm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap inom immunologi som kombinerat med erfarenheter från tidigare kurser inom bioområdet ska ge studenterna en insikt i hur dessa kunskaper kan tillämpas på problem inom det biotekniska och biomedicinska området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Genomförande av immunologi quizzet och aktivt deltagande i obligatoriska PBL övningar. Laborationer och laborationsrapporter. Ordinarie tentamen är skriftlig. Omtentamen är skriftlig eller enskild muntlig (definieras av examinatorn). Det slutgiltiga betyget sätts på den skriftliga eller muntliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Laborationsmoment.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationer och skriftliga laborationsrapporter. Betygskala UG. Delmomentet omfattar: Delkursen kommer att belysa experimentella system använda inom basal immunologisk forskning samt immunologiska analyssystem och metoder vilka har stor spridning inom ett brett forskningsfält. Rapportering av resultat, där även teorin diskuteras.
Kod: 0217. Benämning: Teorimoment.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Närvaro vid upprop och obligatoriskt immunologi quiz samt aktivt deltagande i de obligatoriska PBL momenten. Skriftlig eller muntlig tentamen. Den skriftliga eller muntliga tentamen utgör grunden för slutbetyg. Delmomentet omfattar: Kursens teoriinnehåll, d.v.s. basal immunologi och tillämpningar av immunsystemets celler och molekyler behandlas på ett teoretiskt plan i form av föreläsningar och övningar (och på laborationerna).

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 72
Urvalskriterier: Av platserna reserveras högst 5 för utbytesstudenter. Som urvalskriterium för resterande platser används antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: KIM015, EXTN40

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Kathrin Zeller, kathrin.zeller@immun.lth.se
Hemsida: https://www.immun.lth.se/study-at/
Övrig information: Obligatoriska moment: upprop, immunology quiz, PBL samt laborationer.