Kursplan för

Masterexamensarbete i immunteknologi
Degree Project in Immunotechnology

KIMM01, 30 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2019-04-24

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik. Fördjupning: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen.
Huvudområde: Läkemedelsteknologi. Fördjupning: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen.
Valfri för: MBIO2, MLAK2

Syfte

Syftet med examensarbetet är att studenten ska utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta inom huvudområdet för masterutbildningen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten

Kursinnehåll

Examensarbetet är ett självständigt arbete. Det ska genomföras enskilt eller i grupp om två personer.

I examensarbetet ingår följande examinationsunderlag:

Måldokumentet ska skrivas i ett tidigt skede av arbetet och ska godkännas av samtliga handledare och examinator. Måldokumentet ska innehålla en beskrivning av problemställning för arbetet, den vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet som arbetet ska bygga vidare på, huvudsakliga informationskällor samt hur arbetet förväntas bidra till kunskapsutvecklingen. Vidare ska måldokumentet innehålla en översiktlig beskrivning av angreppssätt, metodik, resursbehov och tidsåtgång. Måldokumentets innehåll inarbetas i den skriftliga rapporten under projektets gång.

Den skriftliga rapporten ska beskriva examensarbetet och dess resultat. Om arbetet gjorts i grupp ska det framgå vad var och en bidragit med. Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska följa de LTH-gemensamma riktlinjerna.

Den skriftliga rapporten ska vara tillgänglig i en version som medger granskning minst en vecka innan seminariet, som får äga rum under den tid som infaller från och med den 15 augusti till och med måndagen i midsommarveckan med undantag för tiden mellan den 22 december och 6 januari.

Vid opposition ska examensarbetaren granska en annan examensarbetesrapport och opponera på denna då den presenteras vid ett seminarium. Oppositionen dokumenteras skriftligt inför seminariet. Respondentens examensarbete ska vara på avancerad nivå. Det kan finnas mer än en opponent på samma examensarbete.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination. Examinationsunderlagen ska visa att studenten uppnått kursmålen. För att ett examensarbete ska bedömas som godkänt, ska samtliga delar i examinationsunderlaget vara godkända inom 12 månader, om inte särskilda skäl föreligger. Rapporten är offentlig och examinationen får inte baseras på sekretessbelagd information.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

För att få påbörja examensarbetet krävs dessutom att studenten har tillräckliga kunskaper inom examensarbetets ämnesområde, vilket kontrolleras av examinator innan arbetet påbörjas.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Examinator ska vara forskarutbildad lärare vid Lunds universitet, inneha minst doktorsexamen och vara utsedd av prefekten.
Hemsida: https://www.immun.lth.se/study-at/
Övrig information: Till varje examensarbete ska en eller flera handledare utses. Minst en handledare (huvudhandledare) ska vara anställd vid Lunds universitet och inneha licentiatexamen eller motsvarande. Utöver huvudhandledare kan biträdande handledare utses. Handledarna bistår examensarbetaren med kontinuerlig handledning vilken bland annat ska syfta till att göra det möjligt att slutföra examensarbetet inom ramen om 20 veckors heltidsstudier. Studenten kan inte göra anspråk på handledning under längre tid än 12 månader.

Studenten ansvarar för att registrera sitt godkända examensarbete i LUP student papers. Examensarbetet godkänns därefter i LUP av institutionen. Institutionen ansvarar för arkivering av rapporten.

Mer information och stöd angående examensarbeten finns på https://www.student.lth.se/kurs-och-programinformation/examensarbete/.