Kursplan för

Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging

KFKN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Valfri för: B4-mb, K4-m, K4-l, N5-m, MLAK1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i kärnmagnetisk resonans (NMR) och hur tekniken kan användas för att studera molekylers struktur och dynamik, samt avbildning av material och biologisk vävnad. Kursen berör metoder inriktade mot lågmolekylära, makromolekylära och kolloidala system, såväl som fasta material.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Föreläsningar: Kursen startar med grundläggande teori för kärnmagnetisk resonans, inklusive en introduktion i kvantmekanik. Sedan följer föreläsningar om kemiskt skift, interaktion mellan kärnspinn, spindynamik, kemiskt utbyte, relaxation och flerdimensionella tillämpningar (inklusive strukturbestämning av makromolekyler) och metoder för avbildning och självdiffusion. Avslutningsvis ges varje student möjlighet att fördjupa sig inom ett område som intresserar studenten och som är relevant för studentens egen specialisering. Ett studiebesök vid MR-avdelningen på Lunds universitetssjukhus kan komma att erbjudas.

Laborationer. Som introduktion till laborationskursen ges en övning i databehandling inom kärnmagnetisk resonans med tonvikt på Fouriertransformationer och de artefakter som felaktig databehandling kan ge upphov till. Experimentellt studeras kemiskt utbyte, relaxation, avbildning och självdiffusion i senare laborationer. Ett extra laborationstillfälle kan komma att erbjudas inom ramen för den egna fördjupningen. Denna laboration kan t.ex. röra strukturbestämning av proteiner eller små till medelstora molekyler, NMR i fast fas eller fördjupade studier av molekyldynamik.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Fördjupningsuppgift, inlämningsuppgifter, laborationer, mitt-terminstentamen. Slutbetyget baseras på ett viktat medelvärde av de erhållna poängen för de olika delmomenten.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Mitt-terminstentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, vars omfång motsvarar 40% (3 poäng) av totala poängantalet för kursen. Tentamensresultatet bidrar med 40% av slutbetyget. Delmomentet omfattar: Tentamen (mitt-terminstentamen) omfattande de avsnitt i läroboken och utdelat material som inkluderas i kursen. Övrig information: Tentamen hålls under en schemalagd lektionstimme.
Kod: 0214. Benämning: Fördjupningsuppgift: muntlig+skriftlig redovisning.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Provet bedöms baserat på samtliga delmoment beskrivna nedan. Provresultatet ger 30% av slutbetyget. Provets omfång motsvarar 30% (2.25 poäng) av totala poängantalet för kursen. Delmomentet omfattar: Skriftlig redovisning av fördjupningsuppgift. Muntlig presentation av fördjupningsuppgift. Utvärdering av kurskamraters skriftliga rapporter. Opposition på kurskamraters muntliga redovisningar.
Kod: 0314. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Omfattningen av inlämningsuppgifterna motsvarar 15% (1.125 poäng) av totala poängantalet för kursen. Resultaten på inlämningsuppgifterna ger 15% av slutbetyget. Delmomentet omfattar: Skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter. Kursen erbjuder 4 inlämningsuppgifter.
Kod: 0414. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: En skriftlig laborationsrapport ska lämnas in för varje laboration. Denna bedöms och poängsätts av lärarna. Det sammanlagda poängtalet bidrar till 15% av slutbetyget. Omfattningen av laborationerna och rapporteringen motsvarar 15% (1.125 poäng) av totala poängantalet för kursen. Delmomentet omfattar: Laborationer med användande av dator och/eller NMR-spektrometer: 3 laborationer på NMR-spektrometer + 1 datorbaserad laboration.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAB30 Flerdimensionell analys, FMAA20 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel, KFKA05 Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik, KFKF01 Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik samt KOKA25 Organisk kemi, allmän kurs.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KFK095, KEMM17

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mikael Akke, mikael.akke@bpc.lu.se
Kursansvarig: Kristofer Modig, kristofer.modig@bpc.lu.se
Hemsida: https://www.cmps.lu.se/education/
Övrig information: Kursen ges sammanslagen med KEMM57 (naturvetenskapliga fakulteten) och undervisas gemensamt av avdelningarna för Biofysikalisk kemi och Fysikalisk kemi, som tillsammans har en mångårig erfarenhet av NMR och vitt skilda tillämpningar av denna teknik.