Kursplan för

Processimulering
Process Simulation

KETN01, 7.5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2024-04-17
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: B4-pt, K4-p, MBIO1, W4-p
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Simuleringsteknik är en viktig teknik inom processindustrin för avancerade studier, såsom analys av driftssättsbyte och design av nya processer. Kursen förmedlar en fördjupad färdighet och förståelse för datorbaserad analys och design av kemiska processer. Syftet med kursen är att skapa förutsättningar för studenten att bli en kompetent användare och beställare av simuleringsteknik genom att belysa teknikens möjligheter, begränsningar samt dess komplexitet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen tar upp formulering av matematiska modeller med tillhörande numeriska metoder för lösning av stationära och dynamiska lumpade beskrivningar samt stationära och dynamiska distribuerade beskrivningar. Elementär programmeringsteknik tas upp för abstraktion och strukturering för ökad användbarhet av datorverktyg med grafiska användargränssnitt.

Beräkningsverktyg utnyttjas både för förståelse av modellers och metoders egenskaper samt för att lösa större simuleringstekniska projekt.

Kursens teori och metoder tillämpas på ett simuleringsprojekt som är uppdelat i ett antal delprojekt. Projektet genomförs i grupper om två eller tre studenter. Kursen bygger på integrerade föreläsningar och datorövningar under första delen som stödjer projektet. I andra delen sker mer och mer självständigt grupparbete inom projektet. Kursen avslutas med en intern konferens.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker genom ett antal delprojekt, redovisade skriftligt och muntligt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0108. Benämning: Processimulering.
Antal högskolepoäng: 7.5. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i delprojekt, muntliga presentationer och skriftliga rapporter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KETF01 Transportprocesser och KETF10 Separationsprocesser eller KETF40/KTE170 Masstransport i naturliga och tekniska system
Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen.
Kursen överlappar följande kurser: KAT061

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Niklas Andersson, niklas.andersson@chemeng.lth.se
Hemsida: https://www.ple.lth.se