Kursplan för

Transportprocesser
Transport Phenomena, Basic Course

KETF01, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B2, K2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att utifrån en naturvetenskaplig bas överföra molekylära processer till makroskopiska processer, som på ett ingenjörsmässigt sätt, tillämpas på storskaliga fenomen hämtade från kemitekniska, biotekniska och ekologiska system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar impuls-, värme- och masstransport med tillämpningar hämtade både från kemitekniska och biotekniska system.

Följande områden behandlas:

För att möjliggöra studier av större system som innehåller flera olika delprocesser ingår projektuppgifter i kursen. 
Genom praktisk problemlösning vid laborationer tränas den ingenjörsmässiga problemlösningsförmågan samtidigt som den grundläggande teorin konkretiseras.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker genom skriftlig tentamen, projektuppgifter och laborationer. Slutbetyget ges av betyget på den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Transportprocesser.
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Impulstransport: grundläggande strömningslära, reologi, gränsskiktsströmning, omströmmade kroppar, sedimentering. Värmetransport: grundläggande värmeöverföring, värmeväxlare, strålning, instationär värmetransport. Masstransport: grundläggande masstransport, diffusion av gaser och vätskor, instationär masstransport, analogier, omrörning, massväxling. System luft/vatten
Kod: 0216. Benämning: Laborationer i transportprocesser.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i laborationer. Delmomentet omfattar: Praktisk problemlösning vid laborationer tillämpat på impuls- värme- och masstransport.
Kod: 0316. Benämning: Projektuppgifter i transportprocesser.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i projektuppgifter. Delmomentet omfattar: I kursen ingår projektuppgifter hämtade från strömningslära, värmetransport respektive masstransport.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KFKA05 Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KAT090

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Bernt Nilsson, Bernt.Nilsson@chemeng.lth.se
Hemsida: https://www.ple.lth.se