Kursplan för

Projektkurs i läkemedel, material eller kemi
Project in Pharmaceuticals, Materials or Chemistry

KASN40, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Läkemedelsteknologi.
Obligatorisk för: MLAK1
Valfri för: B4-l, K4-m, K4-l, N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade praktiska kunskaper inom kemi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innebär ett experimentellt projektarbete relaterat till olika kemiska, biokemiska och/eller cellulära tekniker och metoder, t.ex. organisk syntes, kemisk analys, polymer- och materialanalys, bioanalys eller cellodling. Projektet rapporteras muntligt och skriftligt.

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För betyget godkänd skall studenten visa förmåga att skriva, följa och hantera en projektplan samt arbeta i enlighet med den standard som bestämts för det specifika projektet. Studentens ska deltaga i obligatoriska moment, presentera projektarbetet muntligt och skriftligt i form av ett slutseminarium och en rapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Skriftlig rapport.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd rapport
Kod: 0220. Benämning: Muntlig presentation.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd presentation

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KASN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Margareta Sandahl, margareta.sandahl@chem.lu.se
Examinator: Patric Jannasch, patric.jannasch@chem.lu.se
Examinator: Ulf Ellervik, ulf.ellervik@chem.lu.se
Examinator: Martin Ek Rosén, martin.ek_rosen@chem.lu.se
Examinator: Anna Sandström Gerdtsson, anna.sandstrom_gerdtsson@immun.lth.se
Kursansvarig: Johan Reimer, johan.reimer@chem.lu.se
Övrig information: Kursen omfattar ett experimentellt projekt inom ett projektområde; organisk kemi, analytisk kemi, polymerteknologi, materialkemi eller biologiska läkemedel.