Kursplan för

Marknadsstyrda system
Market-driven Systems

FRTN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2018-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, I4, M4, Pi4-fm
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ger studenterna förståelse och kunskap om komponenterna och helheten i konceptet "smart industri (smart manufacturing, industrie 4.0, uppkopplad industri, etc)". Kursen har fokus på styrsystem för produktion (styrsystemsarkitektur, kommunikation och informationshantering) och ger genom föreläsningar och projekt inblick i trender, internationella standarder samt aktuella frågeställningar och utmaningar hos svensk industri.

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Terminologi kring smart industri.  Funktionella modeller av företag. Fysiska modeller av företag. Operation management. RAMI 4.0 och NIST modellen. Produktionsnära nyckeltal. Mjukvarusystem för automation. Internationella industristandarder (t.ex. IEC 62264, IEC 61512, ISO 22400). Referensmaterial kring Industrie 4.0.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och två projekt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Grupp-projekt.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport och muntlig presentation.
Kod: 0218. Benämning: Marknadsstyrda system.
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen.
Kod: 0318. Benämning: Individuellt projekt.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Muntlig presentation.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Reglerteknik AK (FRTF05).
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Professor Karl-Erik Årzén, karl-erik.arzen@control.lth.se
Kursansvarig: Docent Charlotta Johnsson, charlotta.johnsson@control.lth.se
Hemsida: http://www.control.lth.se/Education/EngineeringProgram/FRTN20.html