Kursplan för

Realtidssystem
Real-Time Systems

FRTN01, 10.0 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: 2024/25
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2024-04-15
Ikraftträdande: 2024-05-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Valfri för: BME4, C4, D4-ssr, D4-is, D4-hs, E4-ra, F4, F4-r, I4-pvs, M4-me, M4-tt, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att teknologen skall lära sig hur man designar och implementerar datorbaserade reglersystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Ett realtidssystem karaktäriseras av att det inte bara är beräkningens resultat som är av betydelse utan också tidpunkten när resultatet produceras. Datorer som används för styrning och reglering är ett bra exempel på realtidssystem eftersom de måste arbeta periodiskt i en tidskala anpassad till den reglerade processens tidskala och samtidigt kunna reagera på yttre händelser, ofta inom en viss tidsrymd. Två typer av exempel industriella styrsystem och dedicerade inbäddade (embedded) styrsystem för t.ex. flygtillämpningar, autonoma farkoster eller industrirobotar. Kursens syfte är att studera metoder för design och implementering av regertekniska realtidssystem. Implementeringsdelen sker i projektform.

Kursen innehåller följande moment: översikt av programmeringstekniska metoder för hantering av realtid inkl realtidsprimitiver för synkronisering och för garanti av ömsesidig uteslutning samt realtidskärnor och realtidsoperativsystem, datorrealisering av enkla regulatorer, diskretisering av kontinuerliga regulatorer, sampling av kontinuerliga system, insignal-utsignal modeller för tidsdiskreta system, sekvensstyrning med hjälp av Grafcet, schemaläggning, integrerad reglering och schemaläggning, implementationsaspekter, reglering över nätverk.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim), tre laborationer, projekt. Vid färre än fem anmälda kan omtentamina ges på muntlig form.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Moduler
Kod: 0414. Benämning: Laboration 3.
Antal högskolepoäng: 0.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkända förberedelseuppgifter och godkänt genomförande av laborationen
Kod: 0114. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6.0. Betygsskala: TH - (U, 3, 4, 5). Prestationsbedömning: Godkänd tentamen
Kod: 0214. Benämning: Laboration 1.
Antal högskolepoäng: 0.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkända förberedelseuppgifter och godkänt genomförande av laborationen
Kod: 0314. Benämning: Laboration 2.
Antal högskolepoäng: 0.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Godkända förberedelseuppgifter och godkänt genomförande av laborationen
Kod: 0514. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2.5. Betygsskala: UG - (U, G). Prestationsbedömning: Skriftlig rapport och muntlig presentation

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurs i programmeringsteknik och FRTF05 Reglerteknik AK.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FRT031

Kurslitteratur

Kontaktinfo

Kursansvarig: Martina Maggio, martina.maggio@control.lth.se
Lärare: Karl-Erik Årzén, karl-erik.arzen@control.lth.se
Studierektor: Björn Olofsson, bjorn.olofsson@control.lth.se
Hemsida: https://www.control.lth.se/course/FRTN01

Övrig information

Det är en fördel om man tidigare har läst kursen EDAP10 Flertrådad programmering.