Kursplan för

Numeriska simuleringar av flödesproblem
Numerical Simulations of Flow Problems

FMNN40, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-bs, Pi4-bs
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens allmänna mål är att studenten skall tillägna sig grundläggande kunskaper om moderna numeriska metoder för icke-linjära konservationslagar, med fokus på fluidmodeller.

Viktiga exempel på sådana modeller är Eulerekvationerna för gasdynamik och "the shallow water equations", som båda är förenklingar av Navier-Stokes ekvationer. Dessa modeller används vid design av flygplan och vindkraftverk, liksom i forskning om klimatsystemet.

Kursen behandlar så kallade finita volymmetoder för att diskretisera modellerna, deras härledning, konvergens och stabilitetsegenskaper, och berör varianter av högre ordning.

Diskretiseringen leder ofta till stora olinjära ekvationssystem. Kursen presenterar iterativa metoder för att lösa dessa, såsom multigrid och Newton-Krylov.  Deras konvergensegenskaper diskuteras med särskild tonvikt på system som uppstår vid diskretiseringarna ovan.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker i form av en skriftlig rapport av slutprojektet och en till detta hörande muntlig tentamen. Muntlig tentamen ges endast för de studenter som har blivit godkända på den skriftliga rapporten. För studerande som ej godkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds ytterligare examinationstillfälle i nära anslutning därtill.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0123. Benämning: Projektrapport.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport på det avslutande projektet.
Kod: 0223. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen på den skriftliga projektrapporten.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMAB35 Flerdimensionell analys med vektoranalys och FMAN55 Kontinuerliga system.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: NUMN28

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Holst, studierektor@math.lth.se
Lärare: Philipp Birken, philipp.birken@math.lu.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/courses/22833