Kursplan för

Simuleringsverktyg
Simulation Tools

FMNN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Valfri för: D4, F4, F4-bs, Pi4-bs, Pi4-pv
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Simuleringsteknik är ett ämne som kräver såväl erfarenhet av modellering som goda kunskaper i numerisk analys samt programmeringsförmåga. Kursens syfte är att ge studenter i en sen fas av utbildningen möjligheten att praktiskt arbeta i små arbetslag med industrinära beräkningsproblem inom modellering av komplexa mekaniska system. Studenterna får i kursen se hur matematiska  metoder kan återfinnas på olika nivåer i industrinära simuleringsverktyg. I synnerhet kommer numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, med diskontinuiteter och/eller algebraiska bivillkor, samt numeriska metoder för att lösa stora system av ickelinjära ekvationssystem att utgöra kursens ryggrad.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Teoridel: Numerisk behandling av ordinära differentialekvationer med diskontinuiteter och/eller algebraiska bivillkor och av tidsberoende partiella differentialekvationer. Modelleringsvarianter, variationsintegratorer och andra speciella modelleringsanpassade numeriska metoder. Introduktion till ett modelleringsspråk.

Praktisk del: Numeriska experiment med beräkningsverktyg i kommersiell, industrirelevant programvara som t.ex. DUNE. Likartade experiment med egen kod i Python.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Inlämningsrapport i flera delar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMNN10 Numeriska metoder för differentialekvationer eller liknande kurs.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMN145, NUMN05, NUMN26

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Kursadministratör: Student Office, expedition@math.lth.se
Kursansvarig: Robert Klöfkorn, Robert.Klofkorn@math.lu.se
Hemsida: https://canvas.education.lu.se/courses/20396