Kursplan för

Praktisk kunskapsteori för matematik
Applied Epistemology of Mathematics

FMAP01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2022-04-20

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten en introduktion till matematikens filosofi ur ett praktiskt  perspektiv, och att göra studenten medveten om några viktiga frågeställningar angående  matematikens kultur, såsom god forskningssed, reproducerbarhet och mångfald.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen introducerar element av

  1. vetenskapsfilosofi och dess tillämpningar på matematik, teknisk matematik och teknisk fysik,
  2. matematikens filosofi och historia, samt
  3. forskning om jämställdhet och mångfald.

Den diskuterar några frågor angående god forskningssed i matematik. Detta inkluderar frågor om reproducerbarhet och mångfald.

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftligt projekt, muntlig presentation.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Någon erfarenhet av akademiskt skrivande inom matematik eller naturvetenskap, t ex rapporter eller mindre uppsatser.
Begränsat antal platser: 20
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Carina Geldhauser, Carina.Geldhauser@math.lth.se
Kursansvarig: Carina Geldhauser, Carina.Geldhauser@math.lth.se
Hemsida: https://www.maths.lth.se/course/MathCult